Perustietoa > Lähetyssaarnaajien tekniikka > Keskustelut1 : Taivaallisen Isän suunnitelma


Periaate 1.1 Taivaallisen Isän suunnitelma

Me uskomme Jumalaan
Useimmat ihmiset uskovat johonkin ylimpään olentoon, vaikka he voivatkin kutsua häntä eri nimillä. Me tiedämme, että Jumala elää. Haluamme kertoa sinulle Hänestä.

Jumala on täydellinen
Jumala on täydellinen, kaikkiviisas ja kaikkivaltias. Hän on myös armollinen, hyvä ja oikeudenmukainen. Me tiedämme, että voimme uskoa Häneen. Me voimme rakastaa Häntä kaikesta sydämestämme.

Jumala on meidän taivaallinen Isämme
Me olemme taivaallisen Isämme lapsia. Meidät on luotu Hänen kuvakseen. Koska Hän on kaikkien ihmisten Isä, niin me olemme veljiä ja sisaria.

Jumalalla on meitä varten suunnitelma
Koska Jumala on meidän Isämme, Hän rakastaa meitä. Hän haluaa meidän kehittyvän ja olevan onnellisia. Hän haluaa että meistä tulee enemmän Hänen kaltaisiaan. Hän valmisti suunnitelman, joka on tuottava meille iloa tässä elämässä ja iankaikkisessa elämässä Hänen luonaan. Tätä suunnitelmaa sanotaan pelastussuunnitelmaksi.

Lisätietoa Onko Jumalalla fyysinen ruumis? Onko Hän todellakin niin mahtava?

Periaate 1.2 Jeesus Kristus — Jumalan poika

Tarvitsemme apua voittaaksemme synnin ja kuoleman
Ilman taivaallisen Isän apua ei pelastussuunnitelma voisi auttaa meitä. Kuolevaisessa elämässä jokainen meistä tekee syntiä ja on puutteellinen. Syntimme tekevät meistä kelvottomia palaamaan taivaallisen Isämme luo. Lisäksi jokainen meistä kuolee tämän kuolevaisen elämän päätteeksi.

Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen toteuttamaan suunnitelman
Jumala antoi meille keinon voittaa synnin ja kuoleman niin että me voimme palata hänen luokseen. Pelastussuunnitelman keskeinen hahmo on Jeesus Kristus. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Joh. 3:16.) On ihanaa ajatella taivaallisen Isän meitä kohtaan tuntemaa suurta rakkautta.

Kristus voitti synnin ja kuoleman
Jeesus täytti oman osansa suunnitelmasta. Hänen uhrinsa ja ylösnousemuksensa kautta me voimme voittaa synnin seuraukset ja kaikki ihmiset elävät jälleen kuolevaisen kuolemansa jälkeen.

Kristus osoitti meille miten voimme täyttää suunnitelman
Pelastussuunnitelma on yksinkertainen ja helppo ymmärtää, mutta meidän on päätettävä että noudatamme sitä. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Joh. 14:6.) Jeesus näytti meille oman täydellisen esimerkkinsä ja opetustensa avulla miten me voimme täyttää tämän suunnitelman.

Uskomalla hänen opetuksiinsa voi seurata häntä
Jos meillä on uskoa tehdä niin kuin Jeesus Kristus opetti, niin me saamme rauhan tässä elämässä. Me voimme myös tulla enemmän Hänen kaltaisekseen ja taivaallisen Isämme kaltaiseksi. Me voimme palata asumaan hänen luonaan tämän elämän jälkeen.

Lisätietoa Kommentteja ja kysymyksiä: Onko sattumaa, että lähetyssaarnaajat lukevat aivan ensiksi juuri tunnetuimpia kristillisiä jakeita Raamatusta? Ovatko mormonit kristittyjä?

Periaate 1.3 Kuinka suunnitelma on ilmoitettu meille

Jumala noudattaa järjestystä
Meidän taivaallinen Isämme haluaa meidän kaikkien ymmärtävän pelastussuunnitelman ja Jeesuksen Kristuksen osan siinä suunnitelmassa. Hän asetti yksinkertaisen järjestyksen, jonka mukaan Hän ilmoittaa tämän suunnitelman lapsilleen.

Hän valitsee todistajia
Jumala valitsee vanhurskaita miehiä todistajikseen. He saavat omakohtaisen kokemuksen kautta tietää totuuden suunnnitelmasta ja Kristuksen tehtävästä siinä. Näitä miehiä sanotaan profeetoiksi ja apostoleiksi.

Profeetat todistavat Kristuksesta
Jumala antaa näille profeetoille valtuuden toimia Hänen nimessään. Hän käskee heitä opettamaan muita. He antavat todistuksensa Kristuksesta kahdella tavalla. Ensin he opettavat ihmisiä suoraan. Toiseksi he kirjoittavat todistuksensa ja evankeliumin totuuksia pyhiin kirjoituksiin.

Pyhä Henki vahvistaa totuuden
Ihmiset kuuntelevat profeettoja tai lukevat heidän sanojaan pyhistä kirjoituksista. He voivat tietää Pyhän Hengen voiman avulla, että profeettojen opetukset ovat tosia

Meitä kehotetaan olemaan kuuliaisia
Kun ihmiset saavat tietää totuuden Pyhän Hengen voiman avulla, Herran palvelijat kehottavat heitä toimimaan tämän tiedon pohjalta.

Periaate 1.4 Profeetta Joseph Smith: Nykyajan todistaja Jeesuksesta Kristuksesta

Jumala on meidänkin päivinämme noudattanut totuuden ilmoittamisen järjestystään
Jumala on seurannut totuuden ilmoittamisen järjestystään meidän päivinämme. Hän valitsi profeetan, joka sai omakohtaisen kokemuksen kautta tietää pelastussuunnitelmasta. Tuo profeetta oli Joseph Smith.

Joseph Smith oli hämmentynyt kaikista uskonnoista
Vuonna 1820 Joseph Smith oli vain 14-vuotias. Hän oli hämmentynyt niistä monista eri ajatuksista, joita uskonnoista opetettiin. Kirkot väittivät opettavansa totuuden Jumalasta. Mutta nuori Joseph oli hämmentynyt, koska opetukset erosivat toisistaan suuresti. Hän kuvaili tunteitaan näillä sanoilla: [Lue JS-H 1:8, tai sama kohta Profeetta Joseph Smithin todistuksesta.]

Joseph oppi, miten voi saada viisautta
Eräänä päivänä Joseph luki Raamatusta kohdan, joka osoitti hänelle, miten päästä eroon tästä hämmennyksestä. [Lue JS-H 1:11-12, tai sama kohta Profeetta Joseph Smithin todistuksesta.]

Joseph rukoili itselleen viisautta
Joseph päätti tehdä juuri niin kuin Raamatussa kehotettiin. Hän kysyisi rukoilemalla Jumalalta. Eräänä kevätaamuna hän meni läheiseen metsikköön. Hän polvistui ja alkoi rukoilla Jumalaa koko sydämestään. Suuren uskonsa vuoksi hän todella odotti Jumalan vastaavan hänen rukoukseensa.

Joseph näki isä Jumalan ja Hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen
Näin tapahtui hänen omien sanojensa mukaan. [Lue seuraavat osat JS-H 1:16-17, tai sama kohta Profeetta Joseph Smithin todistuksesta.]

“Minä näin valopatsaan juuri pääni yläpuolella, hohtavamman aurinkoa, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun. … Valon levätessä päälläni minä näin kahden Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhutteli minua, kutsuen minua nimeltä ja sanoi, toista osoittaen: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!”

Vastauksena Josephin rukoukseen isä Jumala ja Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle.

Joseph Smith oli Jumalan profeetta
Tämän ja muiden kokemusten kautta Joseph Smith kutsuttiin profeetaksi. Hän muistutti suuresti Moosesta ja muita Raamatun profeettoja. Hekin näkivät Jumalan ja heidät kutsuttiin saarnaamaan Hänen sanomaansa.

Joseph on Kristuksen todistaja
Koska Joseph Smith näki ylösnousseen Vapahtajan ja puhui Hänen kanssaan, niin hän on Jeesuksen Kristuksen voimallinen todistaja. Hänen kauttaan Jumala ilmoitti pelastussuunnitelman totuudet mukaanlukien Jeesuksen Kristuksen jumalallinen tehtävä.

Periaate 1.5 Mormonin kirja: Toinen todistus Kristuksesta

Joseph Smith toi esiin Mormonin kirjan
Kristuksen todistajana Joseph Smith sai valtuuden opettaa evankeliumia. Hän on myös tuonut ilmoille muita pyhiä kirjoituksia. Häntä käskettiin kääntää muinaisten profeettojen kirjoituksia. Nämä kirjoitukset löytyvät Mormonin kirjasta, joka on toinen todistus Kristuksesta.

Mormonin kirja sisältää profeettojen kirjoituksia
Mormonin kirja sisältää muinaisten profeettojen kirjoituksia. Lehi, heistä ensimmäinen, asui Jerusalemissa vuoden 600 e.Kr. paikkeilla. Herra käski Lehiä johtamaan pienen ihmisryhmän Amerikan mantereelle. He perustivat siellä suuren sivilisaation. Jumala kutsui jatkuvasti profeettoja näiden ihmisten keskuudesta. Mormonin kirja on koottu heidän kirjoituksistaan. Se on nimetty erään profeetan mukaan.

Mormonin kirjan profeetat opettivat Kristuksesta
Nämä profeetat tunsivat pelastussuunnitelman ja tiesivät Vapahtajan tehtävästä. Itse asiassa Kristus ilmestyi Amerikan kansalla ylösnousemuksensa jälkeen. Hän opetti heille evankeliuminsa ja muodosti kirkkonsa heidän keskuuteensa.

Toinen todistus Kristuksesta
Satojen vuosien ajan totuus pelastussuunnitelmasta löytyi lähinnä vain Raamatusta. Nyt Jumala on antanut meille Mormonin kirjan. Se on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta 2 Kor. 13:1 alkaen sanoista "jokainen asia on vahvistettava…")

Sitoumuskehotus: Lue
Auttaaksemme sinua alkamaan Mormonin kirjan lukemisen kehotamme sinua lukemaan muutamia valittuja kohtia seuraavaan käyntiimme mennessä. Ehdotamme, että luet kirjan johdannon, johon sisältyvät silminnäkijöiden todistukset ja lyhyt selitys levyistä, sekä kohdat Moroni 10:3-5 ja 3 Nefi 11.

Voitko lukea nämä kohdat [päivämäärä] mennessä?

Voitko myös alkaa lukea Mormonin kirjaa alusta lähtien?

Periaate 1.6 Pyhä Henki: Totuuden todistaja

Pyhä Henki vahvistaa Joseph Smithin sanoman totuuden
Kutsumalla Joseph Smith profeetaksi ja käskemällä häntä saattamaan ilmoille Mormonin kirjan Jumala on noudattanut sitä järjestystä, jonka Hän asetti totuuden ilmoittamiselle. Jumala on luvannut, että Pyhä Henki antaa sinun tietää, että Mormonin kirja on totta. [Lue ja keskustele Johanneksen evankeliumin jakeesta 14:26]

Sinä voit tietää, että Joseph Smith on profeetta
Pyhä Henki auttaa sinua tietämään, että Jumala kutsui Joseph Smithin todistamaan Kristuksesta. Sitten kun tiedät nämä asiat, voit saada tietää, että muutkin asiat, joista olemme keskustelleet, ovat totta.

Mormonin kirja sisältää lupauksen
Mormonin kirja sisältää lupauksen kaikille, jotka lukevat sen. Herra on antanut meille lupauksen Moronin, viimeisen Mormonin kirjan profeetan kautta. [Lue ja keskustele kohdasta Moroni 10:3-5.]

Meidän pitää lukea, pohtia ja rukoilla
Tämä kohta selittää, miten voit tietää Pyhän Hengen kautta, että Mormonin kirja on totta. Ensin sinun pitää lukea se. Toiseksi sinun pitää pohtia ja ajatella lukemaasi ja verrata Mormonin kirjan totuuksia Raamatun totuuksiin. Kolmanneksi sinun pitää rukoilla vilpittömästi Isää uskoen Kristukseen. Sinulle on luvattu, että taivaan Isä auttaa sinua Pyhän Hengen voimalla tietämään, että tämä sanoma on totta.

Sitoumuskehotus: Rukoile
Rukoiletko ja kysytkö taivaalliselta Isältä, onko Mormonin kirja totta ja oliko Joseph Smith Jumalan profeetta?

Sinut voidaan kastaa
Kun Herra vastaa rukouksiisi ja tunnet, että tämä sanoma on totta, niin me toivomme, että haluat seurata Kristuksen esimerkkiä ja antaa kastaa itsesi.

Sitoumuskehotus: Seuraava keskustelu
Sanoma, josta olemme keskustelleet, on erittäin tärkeä sinulle. Olemme kosketelleen vain muutamia Jumalan meidän aikanamme palauttamia suuria ja kauniita totuuksia. Kuten olemme aiemmin selittäneet, tämä on ensimmäinen kuudesta esityksestä. Ne selittävät, mitä Jumala on ilmoittanut myöhempien aikojen profeettojen kautta. Ne osoittavat, miten voit saada suurta iloa ja rauhaa elämääsi.

Seuraava keskustelu koskee Jeesuksen Kristuksen tehtävää. Puhumme siitä, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme ja miten voimme nauttia hänen meille hankkimistaan siunauksista.

Voisimme tulla takaisin [päivä] kello [x] tai [päivä] kello [x]. Kumpi näistä ajankohdista sopisi paremmin sinulle?

Seuraava 2

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-12-01 — 2004-02-25