Perustietoa > Lähetyssaarnaajien tekniikka > Keskustelut > 22 : Jeesuksen Kristuksen evankeliumi


Periaate 2.1 Pelastus fyysisestä kuolemasta

Olemme fyysisesti erilaisia kuin taivaallinen Isämme
Meistä ei voi tulla taivaallisen Isämme kaltaisia kahdesta syystä. Ensiksi, meidän fyysinen ruumiimme on epätäydellinen ja kuolevainen, kun taas taivaallisen Isämme ruumis on täydellinen ja kuolematon. Koska meidän ruumiimme on kuolevainen, me kaikki kuolemme.

Henkemme ja ruumiimme eroavat
Tämä fyysinen kuolema on henkemme eroaminen ruumiista. Vaikka henkemme elää edelleen, niin ruumiimme kuolee. Me emme voi itse voittaa fyysistä kuolemaamme.

Jeesus voitti kuoleman
Jeesus Kristus voitti kuoleman meidän puolestamme. Hänen fyysinen kuolemansa oli se, kun Hän kuoli ristillä. Kolmantena päivänä Hänen kuolemansa jälkeen Hänen seuraajansa palasivat haudalle, johon Hänen ruumiinsa oli pantu, mutta Hänen ruumiinsa ei ollut enää siellä. Jeesus oli noussut ylös kuolleista, toisin sanoen Hänen henkensä oli yhtynyt Hänen ruumiiseensa ja Hänet oli kirkastettu ja tehty kuolemattomaksi.

Ylösnousemus on hengen ja ruumiin yhdistyminen
Kuolema on hengen ja ruumiin eroaminen, kun taas ylösnousemus on hengen yhdistyminen kuolemattomaan, fyysiseen ruumiiseen. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Alma 11:42-43.)

Kaikki nousevat kuolleista
Koska Jeesus voitti kuoleman ja nousi ylös kuolleista, me kaikki nousemme kuolleista ja elämme ikuisesti. Me kaikki saamme tämän lahjan riippumatta siitä, teemmekö tässä elämässä hyvää vai pahaa.

Periaate 2.2 Pelastus synnistä

Jumalan suunnitelma antaa meille valinnanvapauden
Synti on toinen este sille, ettei meistä voi tulla taivaallisen Isämme kaltaisia. Jumalan pelastussuunnitelman mukaan me kaikki olemme lähteneet taivaallisen Isämme luota maan päälle. Täällä meillä on tilaisuus kehittyä hengellisesti. Me kehitymme, kun erotamme hyvän pahasta ja valitsemme hyvän.

Synti on toimimista vastoin Jumalan tahtoa
Kun teemme valintoja hyvän ja pahan välillä, toimimme joskus vastoin Jumalan tahtoa. Kun me tunnemme Jumalan tahdon emmekä toimi sen mukaisesti, teemme syntiä. synti tuo onnettomuutta tässä elämässä. Vieläkin vakavampaa on se, että synti tekee meistä epäpuhtaita hengellisesti, eikä mikään epäpuhdas voi päästä Jumalan luo.

Ero Jumalasta on hengellinen kuolema
Tätä syntiemme aiheuttamaa eroa Jumalasta sanotaan hengelliseksi kuolemaksi. Syntiemme tähden me emme voi palata Hänen luokseen, ellemme ensiksi saa niitä anteeksi ja tule puhtaiksi. Emme voi itse voittaa fyysistä emmekä hengellistä kuolemaa. Me tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen apua.

Kristuksen kautta me puhdistumme synnistä
(Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Alma 34:8-9.) Jumala lähetti rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen voittamaan synnin. Kristuksen armon kautta me voimme puhdistua synnistä ja elää jälleen Jumalan luona. Isän suunnitelmaan kuului, että Kristus kärsi meidän syntiemme rangaistuksen.

Meidän on otettava Kristus vastaan saadaksemme syntimme anteeksi
Me saamme syntimme anteeksi, kun otamme vastaan Kristuksen, teemme parannuksen ja pidämme Hänen käskynsä. Tällä tavoin meidät puhdistetaan synneistämme ja me voimme tulla kelvollisiksi palaamaan Jumalan luo.

Jeesuksen sovitus
Jeesus voitti fyysisen kuoleman ja synnin. Tätä sanotaan sovitukseksi. Sovituksen kautta me pääsemme takaisin Jumalan luo.

Meidän on tehtävä oma osamme
Vaikka Jeesus kärsi meidän syntiemme rangaistuksen, meidän on siitä huolimatta tehtävä oma osamme saadaksemme syntimme anteeksi. Meidän on otettava tiettyjä askelia osoittaaksemme, että otamme Jeesuksen Kristuksen vastaan ja pidämme Hänen käskynsä. Näitä askelia nimitetään evankeliumin ensimmäisiksi periaatteiksi ja toimituksiksi.

Profeetta Miikan runo

Mitä tuoden minä voisin käydä Herran eteen,
kumartua korkeuden Jumalan eteen?
Käynkö hänen eteensä tuoden polttouhreja,
vuodenvanhoja vasikoita?
Ovatko Herralle mieleen tuhannet oinaat,
kymmenettuhannet öljyvirrat?
Annanko esikoiseni rikoksestani,
ruumiini hedelmän sieluni syntiuhriksi?
Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on;
ja mitä muuta Herra sinulta vaatii,
kuin että teet sitä, mikä oikein on;
rakastat laupeutta
ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?

Miika 6:6-8

Periaate 2.3 Usko Kristukseen

Usko Kristukseen on ensimmäinen periaate
Evankeliumin ensimmäinen periaate on usko Kristukseen. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Hepr. 11:6 Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.) Usko Kristukseen merkitsee sitä, että me uskomme vakaasti, että Hän on Jumalan Poika ja maailman Vapahtaja.

Usko Kristukseen tarkoittaa, että seuraamme ja rakastamme Häntä
Kun me uskomme Kristukseen, me myös rakastamme Häntä. Me otamme vastaan Hänen sovituksensa ja opetuksensa. Teemme kaiken, mitä Hän on pyytänyt meitä tekemään. Seuraamme Hänen täydellisen elämänsä esimerkkiä ja turvaamme Häneen.

Periaate 2.4 Parannus

Toinen periaate on parannus
Evankeliumin toinen periaate on parannus. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Alma 34:17.) Kun uskomme Kristukseen kasvaa, me yritämme tulla yhä enemmän Hänen kaltaisikseen. Haluamme tehdä parannuksen synneistämme.

Me voimme tehdä parannuksen
Kun teemme parannuksen, me tunnustamma Jumalalle, että olemme tehneet väärin. Tunnemme murhetta synneistämme ja pyydämme Jumalaa antamaan ne meille anteeksi. Sitten yritämme kaikin tavoin hyvittää ne ongelmat, joita tekomme ovat saattaneet aiheuttaa. Kun me temme vilpittömän parannuksen, emme enää tee syntiä. Me emme enää edes halua tehdä syntiä.

Parannus tuo rauhan
Kun me teemme vilpittömän parannuksen, Herra antaa meille anteeksi, poistaa meiltä syyllisyyden tunteen ja antaa meille rauhan tässä elämässä. Vilpitön parannus valmistaa meitä elämään Isämme luona tulevassa elämässä.

Meidän on tehtävä parannusta koko elämämme ajan
Vaikka me olemme ottaneet Kristuksen vastaan ja tehneet parannuksen synneistämme, emme silti ole vielä täydellisiä vaan teemme yhä uudelleen syntiä. Aina kun teemme syntiä elämämme aikana emmekä seuraa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä, meidän on tehtävä parannus. Sekä meidän käytöksemme että sydämemme on muututtava. Meidän on vilpittömästi ryhdyttävä tekemään itsestämme enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisia.

Periaate 2.5 Upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi

Kolmas periaate on kaste
Usko ja parannus johtavat meidät seuraavaan vaiheeseen, kasteeseen. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Apostolien teot 2:38.) Jeesus opetti, että syntiemme anteeksisaamiseksi meidät täytyy kastaa upottamalla.

Teemme liiton
Kasteessa me teemme liiton Jumalan kanssa. Liitto on sopimus kahden henkilön, ihmisen ja taivaallisen Isän välillä. Me lupaamme uskoa Kristukseen, seurata Häntä ja pitää aina Hänen käskynsä. Taivaallinen Isämme lupaa antaa meille meidän syntimme anteeksi, jos me pidämme oman osamme liitosta.

Kasteen vertauskuvallisuus
Upotuskaste on Jeesuksen Kristuksen kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen vertauskuva. Se kuvaa myös entisen elämämme päättymistä ja uuden elämän alkamista Kristuksen opetuslapsena.

Meidät on kastettava valtuudella
Meidän täytyy saada kaste, jotta voisimme tulla Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniksi ja päästä taivaan valtakuntaan. Kastajien on oltava sellaisia kirkon jäseniä, joilla on pappeus ja joille Kristus on antanut valtuuden toimia Hänen nimessään.

Periaate 2.6 Pyhän Hengen lahja

Meidän täytyy syntyä uudesti hengellisesti
Jeesus opetti, että meidät on kastettava vedellä ja Hengellä. Tällä tavoin me synnymme uudesti hengellisesti. Me aloitamme uuden, hengellisen elämän Kristuksen opetuslapsina, kun me saamme Pyhän Hengen lahjan.

Kaste tulella
(Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta 3 Nefi 27:20.) Pyhä Henki pyhittää ja puhdistaa meidät. Jeesus kuvasi Pyhän Hengen saamista "kasteeksi tulella". Me puhdistumme kuten tulessa, ja syntimme annetaan anteeksi.

Pyhä Henki annetaan kätten päällepanemisella
Sitten kun sinut on kastettu, panee valtuutettu pappeudenhaltija kätensä sinun pääsi päälle ja antaa sinulle Pyhän Hengen lahjan. Hän konfirmoi sinut myös Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi. Tämä tarkoittaa, että Pyhä Henki voi olla aina kanssasi, jos olet kelvollinen.

Me voimme saada Pyhän Hengen lahjan
Ne, jotka saavat Pyhän Hengen lahjan, saavat pitää Pyhän Hengen koko elämänsä ajan, jos he pysyvät kelvollisina. Pyhä Henki todistaa Kristuksesta ja auttaa meitä tuntemaan totuuden. Hän antaa meille voimaa ja auttaa meitä tekemään oikein. Hän lohduttaa meitä koettelemuksen ja murheen hetkellä. Pyhän Hengen lahja on taivaallisen Isämme kallisarvoisimpia lahjoja.

Periaate 2.7 Kuuliaisuus Jumalan käskyille

Meidän on pysyttävä vahvoina loppuun asti
Menemällä kasteelle me osoitamme taivaalliselle Isällemme, että haluamme pitää Hänen käskynsä koko lopun elämämme ajan. Pyhissä kirjoituksissa tästä elinikäisestä kuuliaisuudesta käytetään usein ilmaisua "pysyminen vahvana loppuun asti".

Kuuliaisuuden tarkoitus
Jumala antaa meille käskyjä, jotka auttavat meitä toteuttamaan Hänen suunnitelmansa ja tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta LK 82:8-9.) Ainoastaan pitämällä Jumalan käskyt me voimme saada pysyvän rauhan ja onnen tässä elämässä. Kun me pidämme käskyt, me osoitamme taivaalliselle Isällemme ja Jeesukselle Kristukselle, että me uskomme heihin ja rakastamme heitä. Me olemme kelvollisia saaman Pyhän Hengen toveriksemme.

Sitoumuskehotus: kaste
Yksi niistä käskyistä, jotka Jumala on antanut meille, on käsky mennä kasteelle. Kuten me sanoimme hetki sitten, mennessämme kasteelle me temme liiton Jumalan kanssa. Mormonin kirja opettaa meille, että Kristus näytti meille esimerkin menemällä kasteelle, todistaen siten, että Hän pitää kaikki Isän käskyt. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta 2 Nefi 31:4-7.)

Seuraatko Kristuksen esimerkkiä ottamalla kasteen sellaiselta, jolla on Jumalan pappeus ja valtuus?

Meillä on kastetilaisuus (päivämäärä). Voitko valmistautua menemään kasteelle sinä päivänä?

Edellinen 1 | Seuraava 3

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-12-01 — 2004-02-25