Opin ja Liittojen kirja

Luku 41


ILMOITUS, joka annetttin Joseph Smithin, profeetan, kautta kirkolle Kirtlandissä, Ohiossa, 4. helmikuuta 1831. Kirkon Kirtlandin seurakunta kasvoi nopeasti näihin aikoihin, ja pyhät pyrkivät yleensä elämään Herran käskyjen mukaan, mutta profeetta toteaa, että joitain vieraita aatteita ja vääriä henkiä oli ilmaantunut heidän joukkoonsa. Ks. History of the Church osa 1, s. 146. — Käsky noudattaa Herran lakia. — Lupaus kirkon hallintoa koskevasta lisätiedosta. — Edward Partridge nimetään kirkon ensimmäiseksi piispaksi.
 1. Tarkkaa ja kuule, oi minun kansani, sanoo Herra sinun Jumalasi, sinä, jota minä mielisuosiossani siunaan suurimmalla kaikista siunauksista, teitä, jotka kuulette minua, ja teidät jotka olette tunnustaneet minun nimeni ettekä kuule minua, minä olen kiroava raskaimmalla kaikista kirouksista.
 2. Kuulkaa, oi te kirkkoni vanhimmat, jotka minä olen kutsunut; katsokaa, minä annan teille käskyn, että teidän on kokoonnuttava sopiaksenne sanastani.
 3. Ja uskon rukouksen kautta te tulette saamaan lakini, jotta osaisitte hallita kirkkoani ja kaikki olisi oikein minun edessäni.
 4. Ja minä olen oleva teidän hallitsijanne, kun minä tulen; ja katso, minä tulen pian, ja katsokaa, että minun lakini pidetään.
 5. Se, joka ottaa vastaan lakini ja noudattaa sitä, on minun opetuslapseni, mutta se, joka sanoo ottavansa sen vastaan eikä noudata sitä, ei ole minun opetuslapseni, ja hänet karkotetaan pois teidän keskuudestanne,
 6. sillä ei ole soveliasta antaa valtakunnan lapsille kuuluvaa niille, jotka eivät ole kelvollisia, tai koirille tai heittää helmiä sikojen eteen.
 7. Ja vielä on soveliasta, että palvelijalleni Joseph Smith nuoremmalle rakennetaan talo, missä hän voi asua ja kääntää.
 8. Ja vielä, on soveliasta, että palvelijani Sidney Rigdon asuu siellä missä tahtoo, sikäli kuin hän pitää minun käskyni.
 9. Ja vielä, minä olen kutsunut palvelijani Edward Partridgen, ja minä annan käskyn, että hänet tulisi määrätä kirkon suostumuksella ja asettaa kirkon piispaksi. Jättäköön hän liiketoimensa ja käyttäköön kaiken aikansa kirkon työhön
 10. ja pitäköön hän huolen kaikesta mikä määrätään hänelle laeissani sinä päivänä, kun minä ne annan.
 11. Tämä tapahtuu sen tähden, että hänen sydämensä on puhdas edessäni, sillä hän on kuin Natanael muinoin, jossa ei vilppiä ollut.
 12. Nämä sanat annetaan teille, ja ne ovat puhtaat minun edessäni, katsokaa siis, kuinka niitä noudatatte, sillä vastuu niistä lankeaa sieluillenne tuomiopäivänä. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05