Opin ja Liittojen kirja

Luku 46


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta kirkolle Kirtlandissä, Ohiossa, 8. maaliskuuta 1831. Oli tullut verrattain yleiseksi tavaksi sallia vain jäsenten ja vakavasti etsivien olla läsnä sakramenttikokouksissa ja muissa kirkon kokouksissa. Ks. History of the Church, osa 1, s. 163. — Kirkon kokouksia johdettava Pyhän Hengen ohjauksen mukaisesti. — Jäseniä ja totuutta vakavasti etsiviä ei tule sulkea pois sakramenttijumalanpalveluksista. — Monia Pyhän Hengen lahjoja mainitaan. — Voima arvostella henkiä luvataan, jotta ilmoitukset, jotka eivät ole Jumalan Hengen vaikutuksesta, voitaisiin tuntea.
 1. Kuulkaa, oi te minun kirkkoni jäsenet, sillä totisesti minä sanon teille, että tämä on puhuttu teille teidän hyödyksenne ja opiksenne.
 2. Mutta huolimatta siitä, mikä on kirjoitettu, kirkkoni vanhimmilla on alusta alkaen ollut ja on aina oleva oikeus johtaa kaikkia kokouksia, sen mukaan kuin Pyhä Henki heitä ohjaa ja johdattaa.
 3. Kuitenkin teitä kielletään koskaan karkottamasta ketään yleisistä kokouksistanne, jotka pidetään maailman edessä.
 4. Teitä kielletään myös karkottamasta sakramenttikokouksistanne ketään, joka kuuluu kirkkoon, mutta jos joku on rikkonut, hän älköön nauttiko sakramenttia, ennen kuin on sovittanut rikkomuksensa.
 5. Ja vielä minä sanon teille: Älkää karkottako sakramenttikokouksistanne ketään, joka vakavasti etsii valtakuntaa. Tämän minä sanon niistä, jotka eivät kuulu kirkkoon.
 6. Ja vielä minä sanon teille konfirmointikokouksistanne: Jos läsnä on joku joka ei kuulu kirkkoon, mutta joka vakavasti etsii valtakuntaa, häntä älkää karkottako pois.
 7. Mutta te olette saaneet käskyn rukoilla kaikessa Jumalaa, joka antaa alttiisti, ja minä tahdon, että te kaikessa sydämen pyhyydessä tekisitte, niin kuin Henki teille todistaa, vaeltaen nuhteettomasti minun edessäni ja pitäen mielessänne pelastuksenne päämäärän ja tehden kaiken rukouksella ja kiitoksella, niin etteivät pahat henget, eivät riivaajien opit eivätkä ihmiskäskyt teitä viettelisi, sillä muutamat ovat ihmisistä ja toiset riivaajista.
 8. Katsokaa siis, ettei teitä eksytetä, ja ettei teitä eksytettäisi, pyrkikää vakaasti osallisiksi parhaista lahjoista ja muistakaa aina, minkä vuoksi ne on annettu.
 9. Sillä totisesti minä sanon teille, että ne on annettu niiden hyödyksi, jotka minua rakastavat ja pitävät kaikki käskyni, ja sille, joka pyrkii minua rakastamaan, että kaikki ne hyötyisivät, jotka etsivät tai jotka anovat minulta, mutta eivät merkkiä kuluttaaksensa sen himoissansa.
 10. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: minä tahdon, että te aina muistatte ja aina pidätte mielessänne, mitkä ne lahjat ovat, jotka on annettu kirkolle.
 11. Sillä kaikille ei ole annettu jokaista lahjaa; sillä lahjat ovat moninaiset, ja jokaiselle on annettu lahja Jumalan hengen kautta.
 12. Toisille on annettu yksi lahja ja toisille toinen, jotta kaikki hyötyisivät niistä.
 13. Toisten on annettu Pyhän Hengen kautta tietää, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja että hänet ristiinnaulittiin maailman syntien edessä.
 14. Toisten on annettu uskoa heidän sanoihinsa, jotta heilläkin olisi iankaikkinen elämä, jos he pysyvät uskollisina.
 15. Ja jälleen, muutamien on annettu Pyhän Hengen kautta tuntea erilaisia virkoja, niin kuin on otollista samalle Herralle, joka sovittaa armonsa lahjat ihmislasten edellytysten mukaan — niin kuin Herra tahtoo.
 16. Ja jälleen, muutamien on annettu Pyhän Hengen kautta tuntea moninaisia voimavaikutuksia, ovatko ne Jumalasta niin että Hengen ilmoitukset annettaisiin yhteiseksi hyödyksi.
 17. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Muutamille on Jumalan Hengen kautta annettu viisauden sanat.
 18. Toiselle on annettu tiedon sanat, jotta kaikille opetettaisiin viisautta ja kaikki saisivat tietoa.
 19. Muutamille taas on annettu usko tulla parannetuksi,
 20. ja toisille on annettu usko tehdä terveeksi.
 21. Ja jälleen, muutamien on annettu tehdä voimallisia tekoja,
 22. ja toisten on annettu profetoida
 23. ja toisten arvostella henkiä.
 24. Ja vielä, muutamien on annettu puhua kielillä,
 25. ja toisten on annettu selittää kieliä.
 26. Ja kaikki nämä lahjat tulevat Jumalalta Jumalan lasten hyödyksi.
 27. Ja kirkon piispan ja niiden, jotka Jumala määrää ja asettaa valvomaan kirkkoa ja olemaan kirkon vanhimpina, annetaan arvostella kaikkia näitä lahjoja, ettei kukaan teistä voisi väittää olevansa Jumalasta kuitenkaan olematta Hänestä.
 28. Ja on tapahtuva, että se joka rukoilee Hengessä, on saava Hengessä,
 29. jotta muutamille annettaisiin kaikki nämä lahjat, niin että olisi pää kaikkien jäsenten hyödyksi.
 30. Se, joka rukoilee Hengessä, rukoilee Jumalan tahdon mukaan; sen tähden on tapahtuva hänen rukoustensa mukaan.
 31. Ja vielä minä sanon teille: Kaiken, mitä te teette Hengessä, on tapahduttava Kristuksen nimessä.
 32. Ja teidän tulee Hengessä kiittää Jumalaa jokaisesta siunauksesta, jolla teitä on siunattu.
 33. Ja teidän tulee harjoittaa hyvettä ja pyhyyttä minun edessäni alati. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05