Opin ja Liittojen kirja

Luku 51


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Thompsonissa, Ohiossa, toukokuussa 1831. Pyhiä, jotka muuttivat New Yorkin osavaltiosta, alkoi tällöin saapua Ohioon, ja kävi välttämättömäksi ryhtyä ratkaiseviin toimenpiteisiin näiden asumaan sijoittamiseksi. Koska nämä toimenpiteet erityisesti kuuluivat piispan virkaan, piispa Edward Partridge pyysi ohjetta asiasta, ja profeetta kysyi sitä Herralta. Ks. History of the Church, osa 1, s. 173. — Valmisteluja omaisuuden jakamiseksi maahan saapuneille jäsenille. — Rahavarojen ja muun omaisuuden hoito ja oikea käyttö. — Kokoamispaikka Ohiossa pyhitetty kirkolle ainoastaan lyhyeksi ajaksi.
 1. Kuule minua, sanoo Herra sinun Jumalasi, niin puhun palvelijalleni Edward Partridgelle ja annan hänelle ohjeita, sillä on välttämätöntä, että hän saa ohjeita siitä, kuinka tämä kansa on järjestettävä.
 2. Sillä on välttämätöntä, että se järjestetään minun lakieni mukaan; muuten se hävitetään.
 3. Sen tähden palvelijani Edward Partridge ja ne, jotka hän on valinnut ja joihin minä olen mielistynyt, määrätkööt tälle kansalle heidän osansa, tasapuolisesti jokaiselle hänen perheensä mukaisesti ja hänen olojensa ja puutteidensa ja tarpeidensa mukaisesti.
 4. Ja määrätessään jollekulle hänen osansa palvelijani Edward Partridge antakoon hänelle kirjan, joka takaa hänelle hänen osansa, niin että tämä oikeus ja tämä perintöosa kirkossa on hänen omansa niin kauan kuin hän ei tee rikkomusta eikä häntä kirkon äänestyksen mukaan, kirkon lakien ja liittojen perusteella, pidetä kelvottomana kuulumaan kirkkoon,
 5. ja jos hän tekee rikkomuksen eikä häntä pidetä kelvollisena kuulumaan kirkkoon, hänellä ei ole oikeutta vaatia takaisin sitä osaa, jonka hän on pyhittänyt piispalle kirkkoni köyhien ja puutteenalaisten hyväksi; sen tähden hän ei saa pitää lahjaa, vaan hänellä on oikeus vain siihen osaan, mikä hänelle on luovutettu.
 6. Ja siten kaikki varmennetaan maan lakien mukaisesti.
 7. Ja se, mikä kuuluu tälle kansalle, määrättäköön tälle kansalle.
 8. Ja määrättäköön tälle kansalle edusmies, joka käyttää tälle kansalle jäänyttä rahaa hankkiakseen ruokaa ja vaatteita tämän kansan tarpeiden mukaisesti.
 9. Ja jokainen toimikoon rehellisesti ja olkoon samanarvoinen tämän kansan keskuudessa ja saakoon yhtäläisesti, jotta te olisitte yhtä, niin kuin minä olen teitä käskenyt.
 10. Ja sitä, mikä kuuluu tälle kansalle, älköön otettako pois ja annettako jonkin muun seurakunnan jäsenille.
 11. Sen tähden, jos joku muu seurakunta ottaa vastaan rahaa tältä seurakunnalta, se maksakoon takaisin tälle seurakunnalle, sen mukaisesti kuin ne siitä sopivat.
 12. Ja tämä tapahtukoon piispan tai edusmiehen kautta, joka määrätään kirkon äänestyksellä.
 13. Ja jälleen, piispa määrätköön varastohuoneen tälle seurakunnalle, ja kaikki, sekä raha että ruoka, mikä ylittää kansan tarpeen, säilytettäköön piispan hallussa.
 14. Ja hän varatkoon myös itselleen sen, mitä hän tarvitsee omaksi ja perheensä elatukseksi tehdessään tätä työtä.
 15. Ja niin minä annan tälle kansalle oikeuden järjestäytyä lakieni mukaan.
 16. Ja minä pyhitän tämän maan sille lyhyeksi ajaksi, kunnes minä Herra olen siitä toisin huolehtiva ja käskevä.
 17. Mutta hetkeä ja päivää ei ole sille ilmoitettu: sen tähden se työskennelköön tässä maassa niin kuin se jäisi tänne vuosiksi, ja tämä on koituva sen hyväksi.
 18. Katso, tämä on oleva esimerkki palvelijalleni Edward Partridgelle muita paikkoja, kaikkia seurakuntia varten.
 19. Ja se, joka havaitaan uskolliseksi, vanhurskaaksi ja ymmärtäväiseksi huoneenhaltijaksi, on pääsevä Herransa iloon ja perivä iankaikkisen elämän.
 20. Totisesti minä sanon sinulle: minä olen Jeesus Kristus ja minä tulen pian, hetkenä, jota et arvaa. Tapahtukoon niin. Amien.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05