Opin ja Liittojen kirja

Luku 52


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta kirkon vanhimmille Kirtlandissä, Ohiossa, kesäkuun 7. päivänä 1831. Kirtlandissä oli pidetty konferenssi, joka alkoi 3. ja loppui 6. päivänä. Tässä konferenssissa suoritettiin ensimmäiset varsinaiset asettamiset ylipapin virkaan, ja eräitä väärien ja valheellisten henkien ilmenemisiä havaittiin ja niistä nuhdeltiin. Ks. History of the Church, osa 1, s. 175. — Missouri mainitaan seuraavan konferenssin paikaksi. — Vanhinten nimeäminen ja määrääminen tehtäväänsä kulkea kaksittain, saarnaten ja kastaen.
 1. Katso, näin sanoo Herra niille vanhimmille, jotka hän on kutsunut ja valinnut näinä viimeisinä päivinä Henkensä äänen kautta,
 2. sanoen: minä, Herra, teen teille tiettäväksi, mitä minä tahdon teidän tekevän tästä alkaen seuraavaan konferenssiin asti, joka pidetään Missourissa, siinä maassa, jonka minä olen pyhittävä kansalleni, Jaakobin jäännökselle, ja niille, jotka ovat perillisiä liiton mukaan.
 3. Sen tähden, totisesti minä sanon teille: Palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Sidney Rigdon lähtekööt matkaan niin pian, kuin he voivat valmistautua jättämään kotinsa ja he matkustakoot Missourin maahan.
 4. Ja sikäli kuin he ovat uskolliset minulle, heille tehdään tiettäväksi, mitä heidän on tehtävä.
 5. Ja sikäli kuin he ovat uskolliset, he tulevat myös saamaan tiedon perintömaastanne.
 6. Ja jos he eivät ole uskollisia, heidät hävitetään niin kuin tahtoni on ja minä hyväksi näen.
 7. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Palvelijani Lyman Wight ja palvelijani John Corrill lähtekööt viipymättä,
 8. ja palvelijani John Murdock ja palvelijani Hyrum Smith matkustakoot myös samaan paikkaan Detroitin kautta.
 9. Ja sieltä he matkustakoot ja saarnatkoot sanaa matkalla, sanomatta muuta kuin sen, mitä profeetat ja apostolit ovat kirjoittaneet, ja sen mitä Puolustaja opettaa heille uskon rukouksen kautta.
 10. Kulkekoot he kaksittain ja saarnatkoot matkalla kaikissa seurakunnissa ja kastakoot vedellä ja toimittakoot kätten päällepanon veden partaalla.
 11. Sillä näin sanoo Herra: minä olen tekevä vitkastelematta työni vanhurskaudessa, sillä päivät tulevat, jolloin minä olen saattava oikeuden voittoon.
 12. Ja palvelijani Lyman Wight pitäköön vaarin itsestään, sillä saatana tahtoo seuloa häntä niin kuin akanoita.
 13. Ja katso, se, joka on uskollinen, pannaan paljon haltijaksi.
 14. Ja vielä, minä annan teille esikuvan kaikessa, ettei teitä eksytettäisi, sillä saatana on liikkeellä maassa ja hän kulkee villitsemässä kansoja.
 15. Sen tähden se, joka rukoilee särjetyin hengin, on minulle otollinen, jos hän on kuuliainen minun toimituksilleni.
 16. Se, joka puhuu ja jolla on särjetty henki ja jonka kieli on nöyrä ja rakentava, on Jumalasta, jos hän on kuuliainen minun toimituksilleni.
 17. Ja vielä, se, joka vapisee minun voimani alla, tehdään väkeväksi, ja hän on kantava ylistyksen ja viisauden hedelmää niiden ilmoitusten ja totuuksien mukaan, jotka olen antanut teille.
 18. Ja vielä, se, joka tulee voitetuksi eikä kanna hedelmää tämän esikuvan mukaan, ei ole minusta.
 19. Tämän esikuvan mukaan te siis voitte tuntea henget koko taivaan alla kaikissa tilanteissa.
 20. Ja päivät ovat tulleet, jolloin ihmisille on tapahtuva heidän uskonsa mukaan.
 21. Katso, tämä käsky annetaan kaikille vanhimmille, jotka minä olen valinnut.
 22. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Palvelijani Thomas H. Marsh ja palvelijani Ezra Thayre matkustakoot myös tähän samaan maahan ja saarnatkoot sanaa matkalla.
 23. Ja vielä, palvelijani Isaac Morley ja palvelijani Ezra Booth matkustakoot myös tähän samaan maahan ja saarnatkoot sanaa matkalla.
 24. Ja vielä, palvelijani Edward Partridge ja Martin Harris matkustakoot palvelijoideni Sidney Rigdonin ja Joseph Smith nuoremman kanssa.
 25. Palvelijani David Whitmer ja Harvey Whitlock matkustakoot myös tähän samaan maahan ja saarnatkoot matkalla.
 26. Ja palvelijani Parley P. Pratt ja Orson Pratt matkustakoot myös tähän samaan maahan ja saarnatkoot matkalla.
 27. Ja palvelijani Solomon Hancock ja Simeon Carter matkustakoot myös tähän samaan maahan ja saarnatkoot matkalla.
 28. Palvelijani Edson Fuller ja Jacob Scott matkustakoot myös.
 29. Palvelijani Levi W. Hancock ja Zebedee Coltrin matkustakoot myös.
 30. Palvelijani Reynolds Cahoon ja Samuel H. Smith matkustakoot myös.
 31. Palvelijani Wheeler Baldwin ja William Carter matkustakoot myös.
 32. Ja palvelijani Newel Knight ja Selah J. Griffin asetettakoon kumpikin, ja he matkustakoot myös.
 33. Totisesti minä sanon: Nämä kaikki matkustakoot samaan paikkaan, kukin omaa tietään, ja toinen älköön rakentako toisen laskemalle perustukselle älköönkä kulkeko toisen kulkemaa tietä.
 34. Se, joka on uskollinen, varjeltuu, ja häntä siunataan runsain hedelmin.
 35. Ja vielä minä sanon teille: Palvelijani Joseph Wakefield ja Solomon Humphrey matkustakoot maan itäosaan.
 36. He tehkööt työtä omaistensa keskuudessa julistamatta muuta kuin profeettain ja apostolien sanoja, sitä minkä he ovat nähneet ja kuulleet ja varmasti uskovat, niin että profetiat täyttyisivät.
 37. Rikkomuksen tähden otettakoon se, mikä aikaisemmin annettiin Heman Bassetille, häneltä pois ja annettakoon Simonds Ryderille.
 38. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Asetettakoon Jared Carter papiksi, ja myös George James asetettakoon papiksi.
 39. Muut vanhimmat valvokoot seurakuntia ja julistakoot sanaa lähiseuduilla; ja tehkööt työtä omin käsin, jottei epäjumalanpalvelusta eikä jumalattomuutta harjoitettaisi.
 40. Ja muistakaa kaikessa köyhät ja puutteenalaiset, sairaat ja ahdistetut, sillä joka ei tee niin, hän ei ole minun opetuslapseni.
 41. Ja vielä, palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Sidney Rigdon ja Edward Partridge ottakoot mukaansa suosituskirjeen kirkolta. Ja hankittakoon sellainen myös palvelijalleni Oliver Cowderylle.
 42. Ja niin, kuten olen sanonut, jos olette uskolliset, te tulette kokoontumaan yhteen iloitaksenne Missourin maassa, joka on teidän perintömaanne, mikä nyt on teidän vihamiestenne maa.
 43. Mutta katso, minä, Herra, olen jouduttava kaupungin perustamista aikanansa ja kruunaava uskolliset ilolla ja riemulla.
 44. Katso, minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika, ja minä olen ylentävä heidät viimeisenä päivänä. Tapahtukoon niin. Amien.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05