Opin ja Liittojen kirja

Luku 58


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Zionissa, Jacksonin piirikunnassa, Missourissa, 1. elokuuta 1831. Ensimmäisenä sapattina profeetan ja hänen seurueensa tultua Jacksonin piirikuntaan, Missouriin, pidettiin jumalanpalvelus, ja kaksi henkilöä otettiin jäseniksi kasteen kautta. Tämän viikon aikana saapui Colesvillen seurakunnan jäseniä ja muita. Ks. History of the Church osa 1, s. 190. Monet halusivat hartaasti tietää Herran tahdon heihin nähden uudessa kokoamispaikassa. — Paljon ahdistuksen jälkeen tuleva suurenmoisia kokemuksia ja kirkkaus. — Eräitä piispakunnan velvollisuuksia. — Piispaa varoitetaan. — Kaikkia kehotetaan noudattamaan maan lakeja ja pitämään ilmoituksen kautta annettuja käskyjä kirkon lakeina. — Palvelijoiden ei pidä odottaa kaikessa pakkoa, vaan heidän on tehtävä työtä ahkerasti ja innokkaasti. — Maata ostettava Independencestä. — Osan kansasta jäätävä, toisten matkustettava palvelustehtävässä. — Tehtäviä eräille vanhimmille. — Niiden, jotka palaavat itään, todistettava siitä, mitä ovat nähneet ja tietävät Siionin maasta. — Pyhien kokoamisen ei pidä tapahtua kiireessä.
 1. Kuulkaa, oi te kirkkoni vanhimmat, ja ottakaa korviinne minun sanani ja oppikaa minulta, mitä tahdon teistä ja myös tästä maasta, mihin olen teidät lähettänyt.
 2. Sillä totisesti minä sanon teille: Se, joka pitää minun käskyni, on autuas, elipä hän tai kuoli, ja sen palkka, joka on uskollinen ahdistuksessa, on oleva suurempi taivaan valtakunnassa.
 3. Tällä hetkellä te ette voi luonnollisilla silmillänne nähdä, mikä on Jumalanne suunnitelma tämän jälkeen tulevasta, ettekä kirkkautta, joka on seuraava paljoa ahdistusta.
 4. Sillä paljon ahdistuksen jälkeen tulevat siunaukset. Sen tähden päivä tulee, jolloin teidät kruunataan suurella kirkkaudella; hetki ei ole vielä, mutta se on lähellä.
 5. Muistakaa tämä, minkä minä sanon teille edeltäpäin, että painaisitte sen sydämeenne, ja ottakaa vastaan se, mikä on tuleva.
 6. Katso, totisesti minä sanon teille: Sen tähden minä olen lähettänyt teidät, että olisitte kuuliaiset ja että sydämenne valmistuisivat todistamaan siitä, mikä on tuleva;
 7. ja myös, jotta saisitte kunnian laskea perustuksen ja todistaa siitä maasta, jossa Jumalan Siion on seisova;
 8. ja myös, että runsaat pidot valmistettaisiin köyhille, pidot rasvasta, puhtaasta viinistä, jotta maa tietäisi, että profeettain suu ei erehdy,
 9. hyvin valmistettu ateria Herran huoneessa, ateria, jolle kaikki kansat kutsutaan.
 10. Ensiksi rikkaat ja oppineet, viisaat ja jalot;
 11. ja sitten tulee minun voimani päivä; silloin köyhät, rammat ja sokeat ja kuurot tulevat Karitsan häihin nauttimaan Herran ateriaa, joka on valmistettu sitä suurta päivää varten, joka on tuleva.
 12. Katso, minä, Herra, olen niin puhunut.
 13. Ja jotta todistus lähtisi Siionista, Jumalan perintömaan kaupungin suusta,
 14. tämän tähden minä olen lähettänyt teidät tänne ja valinnut palvelijani Edward Partridgen ja määrännyt hänelle hänen tehtävänsä tässä maassa.
 15. Mutta jos hän ei tee parannusta synneistään, joita ovat epäusko ja sydämen sokeus, hän ottakoon vaarin, ettei lankea.
 16. Katso, hänen tehtävänsä on annettu hänelle eikä sitä anneta uudelleen.
 17. Ja se, jolla on tämä tehtävä, on määrätty tuomariksi Israelissa, niin kuin muinaisina päivinä, jakamaan Jumalan perintömaat hänen lapsillensa;
 18. ja tuomitsemaan hänen kansaansa vanhurskaiden todistuksen mukaan ja neuvonantajiensa avulla, valtakunnan lakien mukaan, jotka Jumalan profeetat ovat antaneet.
 19. Sillä totisesti minä sanon teille: minun lakiani noudatettakoon tässä maassa.
 20. Älköön kukaan luulko olevansa hallitsija, vaan hallitkoon Jumala oman tahtonsa neuvon mukaan sitä, joka tuomitsee, eli toisin sanoen sitä, joka neuvoo tai istuu tuomarinistuimella.
 21. Älköön kukaan rikkoko maan lakeja, sillä sen, joka pitää Jumalan lait, ei tarvitse rikkoa maan lakeja.
 22. Olkaa siis esivallalle alamaiset, kunnes hallitsee hän, jolla on oikeus hallita, ja alistaa kaikki viholliset jalkojensa alle.
 23. Katso, lait, jotka te olette saaneet minun kädestäni, ovat kirkon lakeja, ja pitäkää ne siinä valossa. Katso, tässä on viisaus.
 24. Ja nyt, niin kuin puhuin palvelijastani Edward Partridgesta, tämä maa on hänen asuinpaikkansa ja niiden, jotka hän on määrännyt neuvonantajikseen, ja myös hänen asuinpaikkansa, jonka minä olen määrännyt huolehtimaan varastohuoneestani;
 25. tuokoot he siis perheensä tähän maahan, niin kuin he sopivat siitä keskenään ja minun kanssani.
 26. Sillä katso, ei ole soveliasta, että minä käsken kaikessa; sillä se, joka pakotetaan kaikkeen, on laiska eikä ymmärtäväinen palvelija, siksi hän ei saa mitään palkkaa.
 27. Totisesti minä sanon, että ihmisten pitäisi tehdä innokkaasti työtä hyvän asian puolesta ja tehdä paljon omasta vapaasta tahdostaan ja olla paljon vanhurskauden aikaansaajina;
 28. sillä heissä on voima toimia oman tahtonsa mukaan. Ja jos ihmiset tekevät hyvää, he eivät suinkaan jää palkkaansa vaille.
 29. Mutta se, joka ei tee mitään, ennen kuin häntä käsketään ja ottaa vastaan käskyn epäilevin sydämin ja vitkastelee sen täyttämisessä, on tuomittu.
 30. Mikä minä olen, joka loin ihmisen, sanoo Herra, että pitäisin syyttömänä sitä, joka ei tottele minun käskyjäni?
 31. Mikä minä olen, sanoo Herra, että olen luvannut enkä ole täyttänyt?
 32. Minä käsken, eivätkä ihmiset tottele, minä peruutan eivätkä he saa siunausta.
 33. Silloin he sanovat sydämessään: Tämä ei ole Herran työtä, sillä hänen lupauksensa eivät ole täyttyneet. Mutta voi sellaisia, sillä heidän palkkansa odottaa alhaalla eikä ylhäällä.
 34. Ja nyt minä annan teille lisää ohjeita tästä maasta.
 35. Minä näen hyväksi, että palvelijani Martin Harris on esimerkkinä seurakunnalle panemalla rahansa kirkon piispan eteen.
 36. Ja tämä on myös laki jokaiselle, joka tulee tähän maahan saadakseen perintöosan; ja hän tehköön rahoillaan, mitä laki määrää.
 37. Ja on myös viisasta ostaa maata Independencestä varastohuoneen paikkaa ja myös kirjapainoa varten.
 38. Ja muita palvelijaani Martin Harrisia koskevia ohjeita tullaan Hengen kautta antamaan hänelle, että hän saisi perintöosansa, niin kuin hän hyväksi näkee,
 39. ja hän tehköön parannuksen synneistään, sillä hän tavoittelee maailman kiitosta.
 40. Ja myös palvelijani William W. Phelps pysyköön siinä virassa, johon minä olen hänet määrännyt, ja saakoon perintöosansa tässä maassa.
 41. Ja myös hänen on tarpeen tehdä parannus, sillä minä, Herra, en ole mielistynyt häneen, sillä hän pyrkii olemaan muita parempi eikä ole kyllin nöyrä minun edessäni.
 42. Katso, sille, joka on tehnyt parannuksen synneistään, annetaan anteeksi, enkä minä Herra, niitä enää muista.
 43. Tästä te voitte tietää, tekeekö ihminen parannuksen synneistään: Katso, hän tunnustaa ne ja hylkää ne.
 44. Ja nyt, totisesti minä sanon muista kirkkoni vanhimmista: Heidän ei ole vielä aika, eikä tule moneen vuoteen, saada perintöosaansa tässä maassa, elleivät he pyydä sitä uskossa rukoillen, ja silloinkin vain sen mukaan kuin Herra sen heille määrää.
 45. Sillä katso, he tulevat kokoamaan kansaa hamasta maan ääristä.
 46. Kokoontukaa siis, ja ne, joita ei ole määrätty jäämään tähän maahan, julistakoot evankeliumia lähiseuduilla ja sen jälkeen palatkoot koteihinsa.
 47. He saarnatkoot matkalla ja todistakoot totuudesta kaikkialla ja kehottakoot rikkaita, ylhäisiä ja alhaisia ja köyhiä parannukseen.
 48. Ja he vahvistakoot seurakuntia, jos maan asukkaat tekevät parannuksen.
 49. Ja määrättäköön kirkon äänestyksellä edusmies kirkolle Ohioon ottamaan vastaan rahaa maan ostamiseksi Siionissa.
 50. Ja minä annan palvelijalleni Sidney Rigdonille käskyn, että hänen tulee kirjoittaa kuvaus Siionin maasta ja selitys Jumalan tahdosta, niin kuin Henki hänelle tiettäväksi tekee;
 51. ja kirje ja keräyslista esitettäväksi kaikille seurakunnille rahavarojen saamiseksi, jotka on jätettävä piispan käsiin, hänelle itselleen tai edusmiehelle, niin kuin hän hyväksi näkee tai niin kuin hän on määräävä, maan ostamiseksi Jumalan lasten perintöosaksi.
 52. Sillä katso, totisesti minä sanon teille: Herra tahtoo, että opetuslapset ja muutkin ihmiset avaisivat sydämensä kaiken maan ostamiseksi tältä seudulta, niin pian kuin aika sallii.
 53. Katso, tässä on viisaus: Tehkööt he tämän, muuten he eivät saa mitään perintöosaa paitsi verenvuodatuksella.
 54. Ja vielä, mikäli maata saadaan, lähetettäköön tähän maahan työmiehiä kaikilta aloilta tekemään työtä Jumalan pyhien hyväksi.
 55. Kaikki tämä tehtäköön järjestyksessä, ja antakoon piispa tai kirkon edusmies aika ajoin tietoja maan etuuksista.
 56. Älköönkä kokoamistyö tapahtuko kiireessä eikä paeten, vaan se tapahtukoon, niin kuin kirkon vanhimmat neuvovat konferensseissa sen tiedon mukaan, minkä he kulloinkin saavat.
 57. Ja palvelijani Sidney Rigdon pyhittäköön ja vihkiköön tämän maan ja temppelin paikan Herralle.
 58. Ja kutsuttakoon koolle konferenssikokous; ja sen jälkeen palvelijani Sidney Rigdon ja Joseph Smith nuorempi palatkoot, ja myös Oliver Cowdery heidän kanssaan, suorittamaan loppuun sen työn, jonka minä olen määrännyt heille heidän omassa maassansa, ja muut työt sen mukaan, kuin konferenssit päättävät.
 59. Älköönkä kukaan palatko tästä maasta todistamatta matkan varrella siitä, minkä hän tietää ja mihin hän varmasti uskoo.
 60. Otettakoon se, mikä on annettu Ziba Petersonille, pois häneltä, ja hän pysyköön kirkon jäsenenä ja tehköön työtä omin käsin veljien kanssa, kunnes häntä on riittävästi kuritettu kaikista hänen synneistään; sillä hän ei tunnusta niitä ja aikoo kätkeä ne.
 61. Tämän kirkon muut vanhimmat, jotka tulevat tähän maahan ja joista muutamat ovat suuresti, vieläpä ylenmäärin siunattuja, pitäkööt myös konferenssin tässä maassa.
 62. Ja johtakoon palvelijani Edward Partridge konferenssia jonka he pitävät.
 63. Ja palatkoot hekin ja julistakoot evankeliumia matkan varrella ja todistakoot siitä, mikä on heille ilmoitettu.
 64. Sillä totisesti äänen on lähdettävä tästä paikasta kaikkeen maailmaan ja maan ääriin; evankeliumia on saarnattava kaikille luoduille, ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.
 65. Ja katso, Ihmisen Poika tulee. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05