Opin ja Liittojen kirja

Luku 61


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Missouri-joen rannalla, McIlwaine's Bendissä, 12. päivänä elokuuta 1831. Profeetta ja kymmenen vanhinta olivat matkanneet jokea alas pienissä veneissä. Matkan ensimmäisenä päivänä koettiin monia vaaroja. Vanhin William W. Phelps näki päiväsaikaan näyssä tuhoojan kulkevan voimalla veden pinnalla. Ks. History of the Church, osa 1, s. 203. — Vanhinten ei pidä kulkea kiirehtien jokea myöten, niin että he menettävät tilaisuuden saarnaamiseen. — Vanhinten oli sallittu tulla siihen asti veneellä, jotta ne voisivat todistaa tuhoojalla olevan vesi vallassaan. — Siioniin myöhemmin saapuvia varoitettava siitä. — Ensimmäisen presidenttikunnan huolenpito tarpeen järjestetyissä seurakunnissa. — Evankeliumin julistaminen erityisesti kirkkoon kuulumattomille annettu tehtävään määrättyjen vanhinten huoleksi.
 1. Katsokaa ja kuulkaa hänen ääntänsä, jolla on kaikki valta, joka on iankaikkisesta iankaikkiseen, Alfa ja Omega, alku ja loppu.
 2. Katso, totisesti näin sanoo Herra teille, oi te kirkkoni vanhimmat, jotka olette kokoontuneet tähän paikkaan ja joiden synnit ovat teille nyt anteeksiannetut, sillä minä, Herra, annan synnit anteeksi ja olen armollinen niitä kohtaan, jotka tunnustavat syntinsä nöyrin sydämin;
 3. mutta totisesti minä sanon teille, että koko tämän vanhinteni joukon ei ole tarpeellista matkustaa kiirehtien vesitse, samaan aikaan kun asukkaat molemmilla rannoilla menehtyvät epäuskossa.
 4. Kuitenkin minä olen sallinut sen, jotta voisitte todistaa; katso, vaarat vesillä ovat monet, ja eritoten tämän jälkeen,
 5. sillä minä, Herra, olen vihassani säätänyt monia tuhoja tapahtuvaksi vesillä, ja varsinkin näillä vesillä.
 6. Kaikki liha on kuitenkin minun kädessäni, ja se teistä, joka on uskollinen, ei tuhoudu veden kautta.
 7. Sen tähden on tarpeen, että palvelijani Sidney Gilbert ja palvelijani William W. Phelps kiirehtivät asiaansa ja lähetystehtäväänsä.
 8. Kuitenkaan en sallinut teidän erota toisistanne, ennen kuin teitä olisi kuritettu kaikista synneistänne, niin että te olisitte yhtä ja ettette hukkuisi jumalattomuudessa.
 9. Mutta nyt, totisesti minulle on soveliasta, että te eroatte. Palvelijani Sidney Gilbert ja William W. Phelps liittykööt siis aikaisempaan matkaseuraansa ja matkustakoot kiiruusti, jotta he voisivat täyttää lähetystehtävänsä, ja uskon kautta he tulevat voittamaan.
 10. Ja jos he ovat uskollisia, he varjeltuvat, ja minä, Herra, olen heidän kanssansa.
 11. Ja muut ottakoot, mitä he tarvitsevat vaatetukseensa.
 12. Palvelijani Sidney Gilbert ottakoon mukaansa sen, mitä ei tarvita, niin kuin te siitä sovitte.
 13. Ja katso, teidän hyväksenne minä olen antanut näistä käskyn; ja minä, Herra, olen puhuva teidän kanssanne niin kuin ihmisten kanssa menneinä päivinä.
 14. Katso, alussa minä, Herra siunasin vedet, mutta viimeisinä päivinä minä olen kironnut vedet palvelijani Johanneksen suun kautta.
 15. Sen tähden päivät tulevat, jolloin mikään liha ei ole turvassa vesillä;
 16. ja tulevina päivinä sanotaan, ettei kukaan paitsi sydämeltään nuhteeton voi matkustaa vesitse Siionin maahan.
 17. Ja niin kuin minä, Herra, alussa kirosin maan, niin minä olen viimeisinä päivinä siunannut sen, aikanansa, pyhieni käyttöön, että he saisivat nauttia sen lihavuudesta.
 18. Ja nyt minä annan teille käskyn — minkä minä sanon yhdelle sen sanon kaikille — että varoitatte veljiänne näistä vesistä, etteivät he tullessaan matkustaisi niitä pitkin, jotta heidän uskonsa ei raukeaisi tyhjiin eivätkä he joutuisi ansoihin;
 19. minä, Herra, olen säätänyt, ja tuhooja kulkee vetten päällä, enkä minä peruuta sitä päätöstä.
 20. Minä, Herra, vihastuin teihin eilen, mutta tänään on minun vihani kääntynyt pois.
 21. Sen tähden ne, joista olen sanonut, että heidän olisi matkattava kiiruusti — jälleen minä sanon teille: He matkustakoot kiiruusti.
 22. Ja ennen pitkää on yhdentekevää minulle, matkustavatko he maitse vai vesitse, kunhan he vain täyttävät lähetystehtävänsä; he tehkööt tästedes oman harkintansa mukaan.
 23. Ja nyt puhun palvelijoistani Sidney Rigdonista, Joseph Smith nuoremmasta ja Oliver Cowderysta: Älkööt he enää kotimatkallaan kulkeko, paitsi kanavan kautta, eli toisin sanoen: heidän ei tule matkustaa vesitse muutoin kuin kanavan kautta.
 24. Katso, minä, Herra, olen määrännyt tien pyhieni kuljettavaksi, ja katso, tämä on se tie: Kun he ovat lähteneet kanavalta, he matkustakoot maitse, koska he ovat saaneet käskyn matkustaa ja lähteä Siionin mahan.
 25. Ja Israelin lasten tavoin he pystyttäkööt telttansa matkan varrella.
 26. Ja katso, antakaa tämä käsky kaikille veljillenne.
 27. Kuitenkin sen, jolle annetaan valta käskeä vesiä, annetaan Hengen kautta tietää kaikki tiensä.
 28. Sen tähden hän tehköön niin kuin elävän Jumalan Henki häntä käskee, olipa hän maissa taikka vesillä, niin kuin minun tästedes kuuluu tehdä.
 29. Ja teille on osoitettu pyhien kulkureitti eli tie, jota Herran leirissä olevien pyhien tulee kulkea.
 30. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Palvelijani Sidney Rigdon, Joseph Smith nuorempi ja Oliver Cowdery älkööt avatko suutansa jumalattomien keskuudessa, ennen kuin he saapuvat Cincinnatiin.
 31. Ja siellä he korottakoot äänensä Jumalan puoleen sitä kansaa vastaan, hänen puoleensa, jonka viha on syttynyt sen jumalattomuutta kohtaan, kansaa vastaan, joka on kohta kypsä tuhoonsa.
 32. Ja sieltä he lähtekööt veljiensä keskuuteen, sillä heidän työtään tarvitaan nyt paljon enemmän näiden parissa kuin jumalattomien keskuudessa.
 33. Ja nyt, mitä muihin tulee, he lähtekööt ja julistakoot sanaa jumalattomien keskuudessa, sen mukaan kuin heille annetaan.
 34. Ja jos he tekevät näin, he puhdistavat vaatteensa ja he tulevat olemaan tahrattomat minun edessäni.
 35. Ja he matkustakoot yhdessä tai kaksittain, niin kuin he hyväksi näkevät, mutta palvelijaani Reynolds Cahoonia ja palvelijaani Samuel H. Smithiä, joihin minä olen mielistynyt, älköön erotettako toisistaan, ennen kuin he palaavat koteihinsa, ja tämä tapahtuu minun viisasta tarkoitustani varten.
 36. Ja nyt, totisesti minä sanon teille, ja minkä minä sanon yhdelle, sen minä sanon kaikille: Olkaa rohkealla mielellä, lapsukaiset, sillä minä olen teidän keskellänne enkä ole teitä hyljännyt.
 37. Ja koska te olette nöyrtyneet minun edessäni, valtakunnan siunaukset ovat teidän.
 38. Vyöttäkää kupeenne, valvokaa ja olkaa vakaat, odottaen Ihmisen Pojan tulemusta, sillä hän tulee hetkenä, jota ette arvaa.
 39. Rukoilkaa alati, ettette joutuisi kiusaukseen, että voisitte kestää hänen tulemisensa päivän, olittepa eläviä tai kuolleita. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05