Opin ja Liittojen kirja

Luku 63


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, elokuussa 1831. Esipuheena muistiin merkitsemälleen ilmoitukselle profeetta kirjoitti: Näinä kirkon alkupäivinä oltiin hyvin halukkaita saamaan Herran sana jokaisesta asiasta, joka jollakin tavalla koski pelastustamme, ja koska Siionin maa nyt oli tärkein näköpiirissä oleva ajallinen asia, minä pyysin Herralta enemmän tietoa pyhien kokoamisesta ja maan ostosta ja muista asioista. Ks. History of the Church, osa I, s. 207. — Vakava varoitus jumalattomille. — Jumalalliset ilmoitukset ja pahan voimien tunnusteot. — Haureuden synti tuomitaan erityisesti. — Pyhiä käsketään kokoontumaan Siioniin, sikäli kuin he voivat, kuitenkaan ei tarpeettomasti kiirehtien, ettei syntyisi sekasortoa. — Maa hankittava ostamalla eikä väkivalloin. — Autuaita ovat ne, jotka kuolevat Herrassa. — Niiden tila, jotka kuolevat tuhatvuotisen valtakunnan aikana. — Sidney Rigdonia nuhdellaan ylpeydestä. — Niiden, jotka ilman valtuutta käyttävät Herran nimeä, ilmoitetaan olevan tuomion alaiset.
 1. Kuule, oi kansa, ja avatkaa sydämenne ja kallistakaa korvanne te, jotka kaukana olette, ja kuunnelkaa te, jotka nimitätte itseänne Herran kansaksi ja kuulkaa Herran sana ja hänen tahtonsa teihin nähden.
 2. Totisesti minä sanon: Kuulkaa hänen sanaansa, jonka viha on syttynyt jumalattomia ja niskoittelevia kohtaan,
 3. hänen, joka ottaa ne, jotka hän tahtoo ja säilyttää elossa ne, jotka hän tahtoo;
 4. joka rakentaa oman tahtonsa ja mielensä mukaan ja hävittää, milloin hän suvaitsee, ja joka voi syöstä sielun helvettiin.
 5. Katso, minä, Herra, annan ääneni kuulua, ja sitä on toteltava.
 6. Sen tähden, totisesti minä sanon: Jumalattomat ottakoot vaarin, ja niskoittelevat peljätkööt ja vaviskoot, ja epäuskoiset sulkekoot suunsa, sillä vihan päivä on tuleva heidän ylitseen niin kuin pyörremyrsky, ja kaikki liha on tietävä, että minä olen Jumala.
 7. Ja se, joka tavoittelee merkkejä, on näkevä merkkejä, mutta ei pelastukseksi.
 8. Totisesti minä sanon teille: Teidän keskuudessanne on niitä, jotka tavoittelevat merkkejä, ja sellaisia on ollut alusta asti;
 9. mutta katso, usko ei tule merkeistä vaan merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.
 10. Merkit tulevat uskosta, eivät ihmisten tahdosta eivätkä heidän mielensä mukaan, vaan Jumalan tahdosta.
 11. Merkit tulevat uskon kautta voimallisiksi teoiksi, sillä ilman uskoa ei kukaan ole otollinen Jumalalle, ja siihen, johon Jumala vihastuu, hän ei ole mielistynyt, sen tähden hän ei näytä merkkejä sellaisille, paitsi vihassaan heidän tuomioksensa.
 12. Sen tähden minä, Herra en ole mielistynyt niihin teidän keskuudessanne, jotka ovat tavoitelleet merkkejä ja ihmeitä uskoakseen eivätkä ihmisten hyväksi, minun kunniakseni.
 13. Kuitenkin minä annan käskyjä, ja monet ovat poikenneet minun käskyistäni eivätkä ole pitäneet niitä.
 14. Teidän keskuudessanne oli avionrikkojia, joista muutamat ovat kääntyneet pois teistä ja teidän keskuudessanne on vielä toisia, jotka vastedes tullaan paljastamaan.
 15. Sellaiset kavahtakoot ja tehkööt heti parannuksen, ettei tuomio saavuttaisi heitä kuin ansa ja heidän mielettömyytensä kävisi ilmi ja heidän tekonsa seuraisi heitä ihmisten silmissä.
 16. Ja totisesti minä sanon teille, niin kuin olen sanonut aikaisemmin, että se, joka katsoo naista himoiten häntä eli jos joku tekee huorin sydämessään, hänellä ei ole oleva Henkeä vaan hän tulee kieltämään uskon ja on pelkäävä.
 17. Sen tähden minä, Herra, olen sanonut, että pelkurien ja epäuskoisten ja kaikkien valhettelijain ja niiden, jotka valhetta rakastavat ja tekevät, ja huorintekijän ja velhon osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa, mikä on toinen kuolema.
 18. Totisesti minä sanon, että heillä ei ole oleva osaa ensimmäisessä ylösnousemuksessa.
 19. Ja katso, nyt minä, Herra sanon teille, että te ette ole vanhurskautettuja, koska teidän keskuudessanne on tällaista.
 20. Kuitenkin on se, joka pysyy vahvana uskossa ja tekee minun tahtoni, voittava ja saava perintöosan maan päällä, kun kirkastamisen päivä tulee;
 21. jolloin maa tullaan kirkastamaan sen esikuvan mukaan, joka näytettiin apostoleilleni vuorella ja mistä te ette vielä ole saaneet täydellistä selontekoa.
 22. Ja nyt, totisesti minä sanon teille, että niin kuin minä sanoin tekeväni tahtoni teille tiettäväksi, katso, minä teen sen teille tiettäväksi, en kuitenkaan käskynä, sillä on monia, jotka eivät pidä vaarin käskyjeni noudattamisesta.
 23. Mutta sille, joka pitää minun käskyni, minä olen ilmaiseva valtakuntani salaisuudet, ja ne tulevat hänessä sen elävän veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.
 24. Ja nyt, katso, tämä on Herran, teidän Jumalanne, tahto hänen pyhiinsä nähden, että he kokoontuvat Siionin maahan, eivät kiirehtien, ettei syntyisi sekasortoa, mikä tuo mukanaan kulkutauteja.
 25. Katso, Siionin maa — minä, Herra, pidän sitä omissa käsissäni;
 26. kuitenkin minä, Herra annan keisarille, mikä keisarin on.
 27. Sen tähden minä, Herra, tahdon teidän ostavan maat, jotta teillä olisi oikeus maailman edessä voidaksenne vaatia ne maailmalta, niin ettei sitä kiihotettaisi vihaan.
 28. Sillä saatana panee heidän sydämeensä vihan teitä kohtaan ja verenvuodatuksen.
 29. Sen tähden Siionin maa saadaan vain joko ostamalla tai verellä, muuten teillä ei ole oleva mitään perintöosaa.
 30. Ja jos ostamalla, katso, te olette siunatut;
 31. ja jos verellä, niin koska teitä on kielletty vuodattamasta verta, katso, vihollisenne ovat teidän kimpussanne, ja teitä tullaan vainoamaan kaupungista kaupunkiin ja synagogasta synagogaan, ja vain muutamat tulevat kestämään saadakseen perintöosan.
 32. Minä, Herra, olen vihastunut jumalattomiin; minä pidätän Henkeni maan asukkailta.
 33. Minä olen vihassani vannonut ja säätänyt sotia maan päälle, ja jumalattomat tulevat surmaamaan jumalattomia, ja pelko on valtaava jokaisen;
 34. ja pyhätkin tulevat vaivoin säästymään, kuitenkin minä, Herra, olen heidän kanssansa ja tulen alas taivaasta Isäni kasvojen edessä ja hävitän jumalattomat sammumattomalla tulella.
 35. Ja katso, tämä ei tapahdu vielä, mutta pian.
 36. Sen tähden, koska minä Herra, olen säätänyt kaiken tämän maan päälle, minä tahdon, että pyhäni kokoontuvat Siionin maahan
 37. ja että jokainen ottaa vanhurskauden käteensä ja uskollisuuden kupeillensa ja korottaa varoituksen äänen maan asukkaille ja julistaa sekä sanoin että pakenemalla, että hävitys on kohtaava jumalattomia.
 38. Järjestäkööt sen tähden opetuslapseni, jotka asuvat Kirtlandissä tällä maatilalla maalliset asiansa.
 39. Palvelijani Titus Billings, jonka tehtävänä on huolehtia maatilasta, myyköön sen, niin että hän tulevana keväänä olisi valmis lähtemään Siionin maahan tällä tilalla asuvien kanssa lukuun ottamatta niitä, jotka minä varaan itselleni ja joiden ei tule lähteä, ennen kuin minä käsken heitä.
 40. Ja lähetettäköön kaikki raha, mitä ilman voidaan tulla toimeen — minulle on yhdentekevää, onko sitä vähän tai paljon — Siionin maahan, niille, jotka minä olen määrännyt ottamaan sen vastaan.
 41. Katso, minä, Herra, annan palvelijalleni Joseph Smith nuoremmalle voiman erottaa Hengen kautta ne, joiden tulee lähteä Siionin maahan, ja ne minun opetuslapseni, joiden tulee jäädä.
 42. Pitäköön palvelijani Newel K. Whitney kauppansa eli toisin sanoen kaupan vielä vähän aikaa.
 43. Hän antakoon kuitenkin kaiken rahan, minkä hän voi antaa, lähetettäväksi Siionin maahan.
 44. Katso, tämä on hänen omissa käsissään, toimikoon hän viisaasti.
 45. Totisesti minä sanon: Asetettakoon hänet edusmieheksi niille opetuslapsille, joiden tulee jäädä, ja asetettakoon hänet tähän valtuuteen.
 46. Ja hän käyköön viipymättä seurakuntien luona ja selittäköön nämä asiat niille palvelijani Oliver Cowderyn kanssa. Katso, tämä on tahtoni: rahan kokoaminen niin kuin minä olen määrännyt.
 47. Se, joka on uskollinen ja pysyy vahvana, voittaa maailman.
 48. Se, joka lähettää aarteita Siionin maahan, on saava perintöosan tässä maailmassa, ja hänen tekonsa seuraavat häntä, sekä myös palkan tulevassa maailmassa.
 49. Ja autuaita ovat ne kuolleet, jotka tästedes kuolevat Herrassa; kun Herra tulee ja vanha katoaa ja kaikki tulee uudeksi, he nousevat kuolleista eivätkä enää kuole, ja he saavat perintöosan Herran edessä pyhässä kaupungissa.
 50. Ja se, joka elää silloin kun Herra tulee ja on säilyttänyt uskon, autuas on hän; hänen on kuitenkin määrä kuolla saavutettuaan ihmisen iän.
 51. Sen tähden lapset tulevat elämään vanhoiksi asti, vanhukset tulevat kuolemaan, mutta he eivät lepää maan tomussa vaan heidät muutetaan silmänräpäyksessä.
 52. Tämän tähden apostolit siis saarnasivat maailmalle kuolleiden ylösnousemusta.
 53. Tätä teidän on odotettava; ja Herran tavan mukaan puhuen se on nyt lähellä ja tulevassa ajassa Ihmisen Pojan tulemisen päivässä.
 54. Ja siihen hetkeen asti on oleva tyhmiä neitsyeitä viisaiden joukossa; ja sillä hetkellä tapahtuu vanhurskaiden ja jumalattomien täydellinen erottaminen, ja sinä päivänä minä olen lähettävä enkelini kitkemään pois jumalattomat ja heittämään heidät sammumattomaan tuleen.
 55. Ja nyt, katso, totisesti minä sanon teille: minä, Herra, en ole mielistynyt palvelijaani Sidney Rigdoniin, hän ylensi itsensä sydämessään eikä ottanut vastaan neuvoa, vaan murehdutti Hengen;
 56. sen tähden hänen kirjoituksensa ei ole otollinen Herralle, ja hän tehköön uuden, ja jos Herra ei ota sitä vastaan, katso, hän ei pysy enää siinä virassa, mihin minä olen hänet määrännyt.
 57. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Ne, jotka sydämen sävyisyydessä halajavat kehottaa syntisiä parannukseen, asetettakoon tähän virkaan.
 58. Sillä tämä on varoituksen päivä eikä paljojen puheiden päivä. Sillä minä, Herra, en salli pilkata itseäni viimeisinä päivinä.
 59. Katso, minä olen ylhäältä ja minun valtani ulottuu alas. Minä olen kaiken yläpuolella ja kaikessa ja kaiken kautta ja tutkin kaiken, ja päivä tulee, jolloin kaikki on oleva minulle alamaista.
 60. Katso, minä olen Alfa ja Omega, Jeesus Kristus.
 61. Sen tähden ottakoot kaikki vaarin siitä, kuinka he päästävät minun nimeni huuliltaan,
 62. sillä katso, totisesti minä sanon, että on monia tämän tuomion alaisia, jotka käyttävät Herran nimeä ja käyttävät sitä turhaan, ilman valtuutta.
 63. Tehkööt siis kirkon jäsenet parannuksen synneistään, ja minä, Herra, olen tunnustava heidät omikseni, muuten heidät hävitetään.
 64. Muistakaa, että se mikä tulee ylhäältä, on pyhää, ja siitä tulee puhua varoen ja Hengen ohjaamana; ja tässä ei ole mitään tuomiota ja te saatte Hengen rukouksen kautta; sen tähden ilman tätä tuomio pysyy.
 65. Etsikööt palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Sidney Rigdon itselleen kodin, niin kuin Henki heitä rukouksen kautta neuvoo.
 66. Kaikki tämä voitetaan kärsivällisyydellä, niin että ne, jotka voittavat, saisivat iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, mutta muutoin kovemman tuomion. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05