Opin ja Liittojen kirja

Luku 68


ILMOITUS, joka koskee Orson Hydea, Luke S. Johnsonia, Lyman E. Johnsonia ja William E. M'Lelliniä ja joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Hiramissä, Ohiossa, marraskuussa 1831. Tämä ilmoitus annettiin vastauksena rukoukseen, jossa pyydettiin, että mainittuja vanhimpia koskeva Herran tahto tehtäisiin tiettäväksi. — Pyhään pappeuteen asetettujen miesten Pyhän Hengen vaikutuksesta puhumia sanoja nimitetään pyhäksi kirjoitukseksi. — Useampien piispojen asettamiseen viitataan. — Aaronin suoranaisten jälkeläisten oikeus. — Ylipappeja voidaan asettaa piispoiksi. Vanhempien velvollisuudet lapsiaan kohtaan, erityisesti velvollisuus opettaa evankeliumin periaatteita. — Sapatinpäivän pyhittäminen. — Joutilaisuus ja maallisen ahnehtiminen tuomitaan.
 1. Palvelijani Orson Hyde kutsuttiin asettamisessaan julistamaan elävän Jumalan Hengen kautta iankaikkista evankeliumia kansasta kansaan ja maasta maahan, jumalattomien keskuudessa heidän synagogissaan, keskustelemaan heidän kanssaan ja selittämään heille kaikkia kirjoituksia.
 2. Ja katsokaa ja nähkää, tämä on esikuvana kaikille niille, jotka asetettiin tähän pappeuteen ja joiden palvelustehtäväksi on määrätty lähteä matkaan.
 3. Ja tämä on heille esikuvana: He puhukoot Pyhän Hengen johtamina.
 4. Ja se, minkä he puhuvat Pyhän Hengen johtamina, on oleva pyhä kirjoitus, on oleva Herran tahto, on oleva Herran mieli, on oleva Herran sana, on oleva Herran ääni ja Jumalan voima pelastukseksi.
 5. Katso, tämä on Herran lupaus teille, oi te minun palvelijani!
 6. Olkaa sen tähden turvallisella mielin älkääkä peljätkö, sillä minä, Herra, olen teidän kanssanne ja seison rinnallanne, ja teidän tulee todistaa minusta, Jeesuksesta Kristuksesta, että minä olen elävän Jumalan Poika, että minä olin, että minä olen ja että minä olen tuleva.
 7. Tämä on Herran sana sinulle, palvelijani Orson Hyde, ja myös palvelijalleni Luke Johnsonille ja palvelijalleni Lyman Johnsonille ja palvelijalleni William E. M'Lellinille ja kaikille kirkkoni uskollisille vanhimmille:
 8. Menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille toimien sillä valtuudella, jonka minä olen teille antanut, ja kastaen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
 9. Ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
 10. Ja sitä, joka uskoo, siunataan merkeillä, jotka seuraavat, niin kuin kirjoitettu on.
 11. Ja teidän annetaan tuntea aikojen merkit ja Ihmisen Pojan tulemisen merkit.
 12. Ja teille annetaan valta sinetöidä iankaikkiseen elämään kaikki ne, joista Isä todistaa. Amen.
 13. Ja nyt niistä kohdista, jotka kuuluvat lisäyksenä liittoihin ja käskyihin; ne ovat nämä:
 14. Tästedes tullaan Herran hyväksi näkemänä aikana erottamaan muita piispoja kirkolle palvelemaan samoin kuin ensimmäinen.
 15. He olkoot siis ylipappeja, jotka ovat kelvollisia, ja Melkisedekin pappeuden ensimmäinen presidenttikunta määrätköön heidät, elleivät he ole Aaronin suoranaisia jälkeläisiä.
 16. Ja jos he ovat Aaronin suoranaisia jälkeläisiä, heillä on laillinen oikeus piispanvirkaan, jos he ovat Aaronin poikien esikoisia,
 17. sillä esikoisella on oikeus tämän pappeuden johtoon ja sen avaimet eli valtuus.
 18. Kenelläkään miehellä ei ole laillista oikeutta tähän virkaan, tämän pappeuden avainten hallussapitämiseen, ellei hän ole Aaronin suoranainen jälkeläinen ja esikoinen.
 19. Mutta koska Melkisedekin pappeuden ylipapilla on valtuus toimia kaikissa vähäisemmissä viroissa, hän voi toimia piispan virassa, silloin kun ketään Aaronin suoranaista jälkeläistä ei voida löytää, edellyttäen, että hänet on kutsuttu ja erotettu ja asetettu tähän valtuuteen Melkisedekin pappeuden ensimmäisen presidenttikunnan kätten alla.
 20. Ja tämän presidenttikunnan on myös osoitettava Aaronin suoranainen jälkeläinen ja havaittava tämä kelvolliseksi, ja hänet on voideltava ja asetettava tämän presidenttikunnan kätten alla; muuten heillä ei ole laillista valtuutta toimia pappeudessaan.
 21. Mutta sen säädöksen nojalla, joka koskee heidän oikeuttaan isältä pojalle kulkevaan pappeuteen, he voivat vaatia voitelemistaan aina, kun he saattavat näyttää toteen syntyperänsä tai saavat tietää sen Herran ilmoituksen kautta edellä mainitun presidenttikunnan kätten alla.
 22. Ja vielä, älköön ketään piispaa tahi ylipappia, joka erotetaan tähän palvelustehtävään, kuulustelko älköönkä tuomitko mistään rikoksesta kukaan muu kuin kirkon ensimmäinen presidenttikunta;
 23. ja jos hänet tämän presidenttikunnan edessä havaitaan syylliseksi kiistämättömän todistuksen nojalla, hänet tuomitaan.
 24. Ja jos hän tekee parannuksen, hänelle annetaan anteeksi kirkon liittojen ja käskyjen mukaan.
 25. Ja vielä, sikäli kuin vanhemmat, joilla on lapsia Siionissa tai jossakin sen järjestetyssä vaarnassa, eivät opeta heitä ymmärtämään oppia parannuksesta, uskosta Kristukseen, elävän Jumalan Poikaan, sekä oppia kasteesta ja Pyhän Hengen lahjasta kätten päällepanon kautta kahdeksan vuoden iässä, niin synti on oleva vanhempien pään päällä.
 26. Sillä tämä on oleva Siionin asukkaiden ja kaikkien sen järjestettyjen vaarnojen laki.
 27. Ja heidän lapsensa kastettakoon syntiensä anteeksiantamiseksi kahdeksan vuoden iässä, ja he saakoot kätten päällepanon.
 28. Ja he opettakoot myös lapsiaan rukoilemaan ja vaeltamaan nuhteettomasti Herran edessä.
 29. Ja Siionin asukkaat ottakoot myös vaarin lepopäivästä ja pyhittäkööt sen.
 30. Ja Siionin asukkaat myös muistakoot työnsä, koska heidät on määrätty tekemään työtä, kaikessa uskollisuudessa, sillä laiskuri on muistossa Herran edessä.
 31. Minä, Herra en ole Siionin asukkaisiin mielistynyt, sillä heidän joukossaan on laiskureita, ja myös heidän lapsensa varttuvat jumalattomuudessa; eivät he myöskään etsi vakavasti iankaikkisuuden rikkauksia, vaan heidän silmänsä ovat täynnä ahneutta.
 32. Näin ei pitäisi olla, ja siitä on tehtävä loppu heidän keskuudessaan. Sen tähden palvelijani Oliver Cowdery vieköön nämä sanat Siionin maahan.
 33. Ja käskyn minä annan heille, että se, joka ei pidä rukouksiaan Herran edessä, silloin kun on rukoilemisen aika, olkoon muistossa kansani tuomarin edessä.
 34. Nämä sanat ovat vakaat ja todet; älkää siis rikkoko niitä älkääkä ottako niistä mitään pois.
 35. Katso, minä olen Alfa ja Omega, ja minä tulen pian. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05