Opin ja Liittojen kirja

Luku 72


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 4. joulukuuta 1831. Useita vanhimpia ja jäseniä oli kokoontunut saadakseen tietää, mitkä olivat heidän velvollisuutensa, ja yhä rakentuakseen kirkon opeissa. Ks. History of the Church, osa 1, s. 239. — Tarve nimittää toinen piispa, jonka tehtävänä huolehtia piispakunnalle kuuluvista tehtävistä itäisissä seurakunnissa. — Hänen lähetettävä aikakirjansa Siionin piispalle. — Newel K. Whitney nimitetään toiseksi kirkossa asetettavaksi piispaksi. — Piispan velvollisuuksia esitetään tarkemmin. — Jäsentodistukset määrätään.
 1. Kuunnelkaa ja kuulkaa Herran ääntä, oi te, jotka olette kokoontuneet yhteen, jotka olette kirkkoni ylipappeja ja joille valtakunta ja voima on annettu.
 2. Sillä totisesti näin sanoo Herra: minä näen hyväksi, että teille tai teistä määrätään piispa kirkolle tähän Herran viinitarhan osaan.
 3. Ja tässä te totisesti olette toimineet viisaasti, sillä Herra vaatii jokaiselta huoneenhaltijalta, että hänen on tehtävä tili huoneenhallituksestaan sekä ajassa että iankaikkisuudessa.
 4. Sillä se, joka on uskollinen ja ymmärtäväinen täällä ajassa, katsotaan kelvolliseksi perimään ne asuinsijat, jotka isäni on hänelle valmistanut.
 5. Totisesti minä sanon teille: Kirkkoni vanhimmat tässä viinitarhani osassa tehkööt tilin huoneenhallituksestaan piispalle, jonka minä olen määräävä tähän viinitarhani osaan.
 6. Nämä asiat merkittäköön muistiin, jotta ne voidaan antaa Siionin piispalle.
 7. Ja annetut käskyt ja konferenssin äänestämällä tekemä päätös ilmoittavat piispan velvollisuudet.
 8. Ja nyt, totisesti minä sanon teille, että palvelijani Newel K. Whitney on se mies, joka on määrättävä ja asetettava tähän virkaan. Tämä on Herran, teidän Jumalanne ja Lunastajanne, tahto. Tapahtukoon niin. Amen.
 9. Lisäyksenä jo annettuun lakiin Herran sana, jossa tehdään tiettäväksi tähän viinitarhan osaan kirkolle asetetun piispan velvollisuudet, ja ne ovat totisesti nämä:
 10. huolehtiminen Herran varastohuoneesta, kirkolle kuuluvien varojen vastaanottaminen tässä viinitarhan osassa;
 11. selonteon vastaanottaminen vanhimmilta, niin kuin aikaisemmin on määrätty ja heidän tarpeistaan huolehtiminen, ja he maksakoot siitä mitä saavat, jos heillä on millä maksaa,
 12. niin että tämäkin pyhitettäisiin kirkon hyväksi, köyhille ja puutteenalaisille.
 13. Ja siltä, jolla ei ole millä maksaa, hankittakoon selonteko ja jätettäköön se Siionin piispalle, joka maksaa velan siitä, minkä Herra antaa hänen käsiinsä.
 14. Ja uskollisten työ, jotka ovat hengellisessä tehtävässä toimittamassa kirkolle ja maailmalle evankeliumin palvelusta ja sellaista, mikä kuuluu valtakuntaan, on oltava korvauksena velasta Siionin piispalle;
 15. täten se tulee kirkolta, sillä lain mukaan on jokaisen, joka tulee Siioniin, laskettava kaikki Siionin piispan eteen.
 16. Ja nyt, totisesti minä sanon teille, että koska jokaisen vanhimman tässä viinitarhan osassa on tehtävä tili huoneenhallituksestaan tämän viinitarhan osan piispalle,
 17. tämän viinitarhan osan tuomarilta eli piispalta Siionin piispalle osoitettu todistus tekee jokaisen hyväksyttäväksi ja pätee kaikkeen, perintöosan saamiseen ja hänen vastaanottamisekseen ymmärtäväisenä huoneenhaltijana ja uskollisena työntekijänä.
 18. Muutoin Siionin piispa älköön ottako häntä vastaan.
 19. Ja nyt, totisesti minä sanon teille: Jokaisella vanhimmalla, joka antaa selonteon kirkon piispalle tässä viinitarhan osassa, olkoon suosituskirja siitä seurakunnasta tai niistä seurakunnista, missä hän tekee työtä, jotta hänet ja hänen selontekonsa hyväksyttäisiin kaikissa suhteissa.
 20. Ja edelleen palvelijoillani, jotka on määrätty huolehtimaan kirkkoni kirjallisuudesta, olkoon oikeus pyytää piispalta tai piispoilta apua kaikessa,
 21. niin että ilmoitukset voidaan julkaista ja ne voivat levitä maan ääriin; myös että he voivat saada varoja käytettäväksi kirkon hyödyksi kaikissa suhteissa;
 22. että he myös voivat osoittaa olevansa hyväksyttäviä kaikessa ja ymmärtäväisiä huoneenhaltijoita.
 23. Ja nyt, katso, tämä olkoon esikuva kaikille kirkkoni seurakunnille kaikkialla, mihin maahan ne perustetaankin. Ja nyt minä päätän puheeni. Amen.
 24. Lisäyksenä valtakunnan lakeihin muutamia sanoja, jotka koskevat kirkon jäseniä: Ne jotka Pyhä Henki määrää menemään Siioniin, ja ne, joilla on oikeus mennä Siioniin,
 25. tuokoot mukanaan piispalle todistuksen kolmelta seurakunnan vanhimmalta tai piispan antaman todistuksen,
 26. muuten ei sitä, joka menee Siionin maahan, pidetä ymmärtäväisenä huoneenhaltijana. Myös tämä on esikuva. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05