Opin ja Liittojen kirja

Luku 78


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Hiramissä, Ohiossa, maaliskuussa 1832. Herran Eenokille [Joseph Smith nuoremmalle] köyhien auttamiseksi antama järjestys. Kirkon historiassa — osa 1 , s. 255 — mainitaan: Ei ollut aina toivottavaa, että niiden nimet, joita Herra puhutteli ilmoituksissa, tulisivat heti maailman tietoon, minkä vuoksi Herra tässä ja muutamissa seuraavissa ilmoituksissa puhutellessaan veljiä käyttää muita nimiä kuin heidän omiaan. Mutta sitten kun heidän nimiään ei enää tarvinnut salata, mainittiin ne hakasuluissa. — Jäsenten täydellisempi järjestäminen välttämätöntä heidän ajallisten asioidensa ohjaamiseksi. — Tasa-arvoisuuden henkeä pyhien keskuudessa teroitetaan. — Luvataan aikanaan muita ilmoituksia. — Esikoisen seurakunnan jäsenyys määritellään.
 1. Herra puhui Eenokille [Joseph Smith nuoremmalle] sanoen: Kuulkaa minua, sanoo Herra, teidän Jumalanne, te jotka olette asetetut kirkkoni ylipappeuteen ja olette kokoontuneet;
 2. ja kuunnelkaa hänen neuvoansa, joka on asettanut teidät korkeudesta ja joka on puhuva viisauden sanoja teidän korviinne, jotta teillä olisi pelastus siinä, minkä olette asettaneet minun eteeni, sanoo Herra Jumala.
 3. Sillä totisesti minä sanon teille: Aika on tullut ja on nyt käsillä, ja katsokaa ja nähkää, on tarpeen, että kansani keskuudessa on järjestö ohjaamassa ja hoitamassa varastohuoneen asioita kansani köyhiä varten sekä täällä että Siionin maassa;
 4. eli toisin sanoen, Eenokin [Josephin] kaupungissa kirkkoni pysyväksi ja iankaikkiseksi säädökseksi ja järjestykseksi, edistämään ihmisen pelastamiseksi ja taivaallisen Isänne kunniaksi sitä asiaa, jonka olette omaksenne ottaneet,
 5. niin että olisitte yhdenvertaiset taivaallisten sitomina, niin myös maallisten, saadaksenne itsellenne taivaallisia.
 6. Sillä jos te ette ole yhdenvertaisia maallisissa, te ette voi olla yhdenvertaisia taivaallisten saamisessa;
 7. sillä jos tahdotte, että minä annan teille sijan selestisessä maailmassa, teidän on valmistauduttava tekemällä se, mitä olen käskenyt teidän tehdä ja minkä olen teiltä vaatinut.
 8. Ja nyt totisesti näin sanoo Herra: On tarpeen, että te, jotka olette liittyneet yhteen tämän järjestyksen mukaisesti, teette kaiken minun kunniakseni;
 9. eli toisin sanoen: palvelijani Aahasda [Newel K. Whitney] ja palvelijani Gaselam eli Eenok [Joseph Smith nuorempi] ja palvelijani Pelagoram [Sidney Rigdon] neuvotelkoot niiden pyhien kanssa, jotka ovat Siionissa —
 10. muutoin saatana koettaa taivuttaa heidän sydämensä pois totuudesta, niin että he paatuvat eivätkä ymmärrä sitä, mikä on heille valmistettu.
 11. Sen tähden minä annan teille käskyn, että valmistaudutte ja järjestäydytte sitoutumalla eli tekemällä ikuisen liiton, jota ei voida rikkoa.
 12. Ja se, joka rikkoo sen, on menettävä virkansa ja sijansa kirkossa, ja hänet jätetään saatanan rusikoitavaksi lunastuksen päivään saakka.
 13. Katso, tämä on se valmistus, jolle minä valmistan teidät, ja perustus ja esikuva, jotka minä annan teille ja joiden avulla voitte täyttää teille annetut käskyt,
 14. niin että kaikesta osaksenne lankeavasta ahdistuksesta huolimatta kirkko minun huolenpitoni kautta on riippumaton kaikista muista luoduista, jotka ovat selestisen maailman alapuolella,
 15. ja että voitte saavuttaa kruunun, joka on teille valmistettu, ja tulla monien valtakuntien hallitsijoiksi, sanoo Herra Jumala, Siionin Pyhä, joka on laskenut Aadam-ondi-Ahmanin perustukset,
 16. joka on määrännyt Miikaelin teidän ruhtinaaksenne ja vahvistanut hänen jalkansa ja asettanut hänet korkeuteen ja antanut hänelle pelastuksen avaimet hänen neuvojensa ja ohjauksensa alaisena, joka on Pyhä ja jolle ei ole päivien alkua eikä elämän loppua.
 17. Totisesti, totisesti minä sanon teille: Te olette lapsukaisia, ettekä vielä ole ymmärtäneet kuinka suuria siunauksia Isällä on käsissään valmistettuna teitä varten.
 18. Ja te ette voi nyt kantaa kaikkea; olkaa kuitenkin turvallisella mielellä, sillä minä olen johdattava teitä. Valtakunta on teidän, ja sen siunaukset ovat teidän, ja iankaikkisuuden rikkaudet ovat teidän,
 19. ja se, joka ottaa vastaan kaiken kiitollisin mielin, kirkastetaan, ja tämän maan hyvyyttä lisätään hänelle satakertaisesti ja vieläkin enemmän.
 20. Tehkää siis kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän tehdä, sanoo teidän Lunastajanne, Poika Ahman, joka valmistaa kaiken, ennen kuin hän ottaa teidät tykönsä;
 21. sillä te olette Esikoisen seurakunta, ja hän on ottava teidät ylös pilvessä ja määräävä kullekin hänen osansa.
 22. 22. Ja se, joka on uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, on perivä kaiken. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05