Opin ja Liittojen kirja

Luku 82


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle Jacksonin piirikunnassa, Missourissa, 26. huhtikuuta 1832, Eenokille ja hänen aikansa kirkolle annetusta järjestyksestä. Tämä tapahtui kirkon yleisessä neuvottelukokouksessa, jossa Joseph Smith, profeetta hyväksyttiin ylipappeuden presidentiksi, mihin virkaan hänet aikaisemmin oli asetettu ylipappien, vanhinten ja jäsenten konferenssissa Amherstissä, Ohiossa, 25. tammikuuta 1832. Ks. History of the Church, osa 1, s. 267. Ks. epätavallisten nimien selitystä 78. luvun alkusanoista. — Herra nuhtelee synnistä ja antaa tunnustusta parannuksenteosta. — Ne, jotka haluavat tietää Herran tahdon eivätkä sitten tee sen mukaan, ovat rikkojia. — Herra on sidottu, jos hänen käskyjänsä noudatetaan. — Pyhiä käsketään tekemään liitto huoneenhaltijanvirkansa hoitamiseksi. — Itsekkyys hillittävä ja jokaisen katsottava lähimmäisensä parasta.
 1. Totisesti, totisesti minä sanon teille, palvelijani, että niin kuin te olette antaneet toisillenne anteeksi rikkomuksenne, niin minä, Herra, annan teille anteeksi.
 2. Kuitenkin teidän joukossanne on niitä, jotka ovat tehneet syntiä ylen määrin; te olette kaikki tehneet syntiä, mutta totisesti minä sanon teille: Olkaa tästedes varuillanne ja karttakaa syntiä, etteivät ankarat tuomiot tulisi teidän päällenne.
 3. Sillä siltä, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan ja se, joka tekee syntiä suurempaa valkeutta vastaan, on saava suuremman tuomion.
 4. Te huudatte avuksenne minun nimeäni saadaksenne ilmoituksia, ja minä annan ne teille; ja jos ette pidä sanojani, jotka teille annan, teistä tulee rikkojia; ja vanhurskaus ja oikeus ovat se rangaistus, joka kuuluu minun lakiini.
 5. Sen tähden, minkä minä sanon yhdelle, sen sanon kaikille: Valvokaa, sillä vastustaja levittää valtaansa ja pimeys vallitsee.
 6. Ja Jumalan viha syttyy maan asukkaita kohtaan eikä ole ketään, joka tekee sitä mikä hyvää on, sillä kaikki ovat poikenneet pois.
 7. Ja nyt totisesti minä sanon teille: minä, Herra, en lue teille syyksi mitään syntiä; menkää älkääkä enää syntiä tehkö, mutta sille sielulle, joka syntiä tekee, palaavat aikaisemmat synnit, sanoo Herra, teidän Jumalanne.
 8. Ja vielä minä sanon teille: minä annan teille uuden käskyn, jotta te ymmärtäisitte tahtoni teihin nähden.
 9. Eli toisin sanoen, minä annan teille ohjeita, kuinka te voitte toimia minun edessäni, jotta se koituisi teille teidän pelastukseksenne.
 10. Minä, Herra, olen sidottu kun te teette, mitä minä sanon, mutta kun te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei ole mitään lupausta.
 11. Sen tähden, totisesti minä sanon teille: On tarpeen, että te minun palvelijani Alam ja Aahasda [Newel K. Whitney], Mahalalel ja Pelagoram [Sidney Rigdon] ja palvelijani Gaselam [Joseph Smith] ja Hoora ja Oliha [Oliver Cowdery] ja Saalemanasse ja Mahemson [Martin Harris] liitytte yhteen eri huoneenhaltijantoimissanne lupauksin ja liitoin, joita rikkomus ei voi purkaa ilman, että rangaistus heti seuraa,
 12. pitääksenne huolta köyhien asioista ja kaikesta, mikä kuuluu piispakunnalle sekä Siionin maassa että Sinehan maassa [Kirtlandissä],
 13. sillä minä olen pyhittänyt Sinehan [Kirtlandin] maan soveliaaksi katsomanani aikana Korkeimman pyhien hyväksi ja Siionin vaarnaksi.
 14. Sillä Siionin tulee kasvaa kauneudessa ja pyhyydessä, sen alueen tulee laajentua, sen vaarnojen tulee vahvistua, totisesti minä sanon teille, että Siionin tulee nousta ja pukeutua juhlapukuunsa.
 15. Sen tähden minä annan teille tämän käskyn, että te sidotte itsenne tällä liitolla, ja se tapahtukoon Herran lakien mukaisesti.
 16. Katso, tässä on myös minun viisauteni, teidän parhaaksenne.
 17. Ja teidän tulee olla yhdenvertaisia, eli toisin sanoen teillä tulee olla yhtäläinen oikeus omaisuuteen, jotta te voitte hoitaa sen, mikä kuuluu teidän huoneenhaltijantoimeenne, jokainen tarpeidensa ja puutteidensa mukaisesti, jos hänen tarpeensa ovat todelliset.
 18. Ja kaikki tämä tapahtuu elävän Jumalan kirkon hyödyksi, niin että jokainen kartuttaisi leiviskäänsä, että jokainen voittaisi muita leivisköitä satakertaisesti, tuotaviksi Herran varastohuoneeseen, koko kirkon yhteiseksi omaisuudeksi,
 19. jokainen katsoen lähimmäisensä etua ja tehden kaiken katse kiinnitettynä vain Jumalan kunniaan.
 20. Tämän järjestyksen minä olen säätänyt ikuiseksi järjestykseksi teille ja teidän jälkeenne tuleville, ellette syntiä tee.
 21. Ja jokaista, joka tekee syntiä tätä liittoa vastaan ja paaduttaa sydämensä sitä vastaan, kohdeltakoon kirkkoni lakien mukaisesti, ja hänet jätettäköön saatanan rusikoitavaksi lunastuksen päivään saakka.
 22. Ja nyt, totisesti minä sanon teille, ja tämä on viisaus: Tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, niin he eivät tuhoa teitä.
 23. Jättäkää tuomio yksin minulle, sillä minun se on, ja minä olen maksava. Rauha olkoon teidän kanssanne. Siunaukseni seuraavat teitä.
 24. Sillä vieläkin valtakunta on teidän ja on oleva iankaikkisesti, jos ette lankea pois lujalta pohjaltanne. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05