Opin ja Liittojen kirja

Luku 93


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 6. toukokuuta 1833. — Herra määrittelee itsensä ja Isän välisen suhteen. — Johanneksen, apostolin ja ilmoituksensaajan, todistus. — Jeesus Kristus, Esikoinen. — Ihminen oli alussa Jumalan tykönä. — Elementit ovat ikuiset. — Jumalan kirkkaus on äly. — Ihminen alussa viaton. — Harhautuneita, vaikka ovat korkeassa kirkon virassa, nuhdellaan.
 1. Totisesti, näin sanoo Herra: On tapahtuva, että jokainen sielu, joka hylkää syntinsä ja tulee minun tyköni ja huutaa avuksi nimeäni ja kuulee ääntäni sekä pitää käskyni, on näkevä minun kasvoni ja tietävä, että minä olen;
 2. ja että minä olen totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, joka tulee maailmaan;
 3. ja että minä olen Isässä ja Isä minussa, ja Isä ja minä olemme yhtä —
 4. Isä, koska hän antoi minulle täyteydestänsä ja Poika, koska minä olin maailmassa ja otin lihan majakseni ja asuin ihmislasten keskuudessa.
 5. Minä olin maailmassa ja sain Isältäni, ja hänen tekonsa tulivat selvästi julki.
 6. Ja Johannes näki minun kirkkauteni täyteyden ja todisti siitä, ja Johanneksen todistuksen täyteys tullaan tämän jälkeen ilmoittamaan.
 7. Ja hän todisti, sanoen: Minä näin hänen kirkkautensa, että hän oli alussa, ennen kuin maailmaa oli;
 8. sen tähden alussa oli Sana, sillä hän oli Sana, pelastuksen sanansaattaja —
 9. maailman valkeus ja Lunastaja, totuuden Henki, joka tuli maailmaan, koska maailma on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja hänessä oli ihmisten elämä ja ihmisten valkeus.
 10. Maailmat on luotu hänen kauttaan; ihmiset on luotu hänen kauttaan; kaikki on luotu hänen kauttaan ja hänestä ja hänessä.
 11. Ja minä, Johannes, todistan, että minä katselin hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin on Isän Ainosyntyisellä, joka on täynnä armoa ja totuutta, totuuden Henkeä, joka tuli ja asui lihassa ja asui meidän keskellämme.
 12. Ja minä, Johannes, näin ettei hän saanut täyteydestä aluksi, vaan sai armoa armon päälle.
 13. Eikä hän saanut täyteydestä aluksi, vaan sai yhä armoa armon päälle, kunnes hän sai täyteyden.
 14. Ja niin häntä sanottiin Jumalan Pojaksi koska hän ei aluksi saanut täyteyttä.
 15. Ja minä, Johannes, todistan, ja katso, taivaat aukenivat ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä kyyhkysen muodossa ja asettui hänen päällensä, ja taivaasta kuului ääni, joka sanoi: Tämä on minun rakas Poikani!
 16. Ja minä, Johannes, todistan, että hän sai Isän kirkkauden täyteyden;
 17. ja hän sai kaiken vallan sekä taivaassa että maan päällä ja Isän kirkkaus oli hänen kanssaan, sillä hän asui hänessä.
 18. Ja on tapahtuva, että jos te olette uskolliset, te saatte Johanneksen todistuksen täyteyden.
 19. Minä annan teille nämä sanat, jotta te ymmärtäisitte ja tietäisitte, miten teidän on kumartaen rukoiltava, ja tietäisitte, mitä teidän on kumartaen rukoiltava, jotta te voisitte tulla Isän tykö minun nimessäni, ja saisitte ajallanne hänen täyteydestään.
 20. Sillä jos te pidätte minun käskyni, te saatte hänen täyteydestään, ja teidät kirkastetaan minussa, niin kuin minä olen kirkastettu Isässä; sen tähden minä sanon teille, että te saatte armoa armon päälle.
 21. Ja nyt, totisesti minä sanon teille: minä olin alussa Isän tykönä ja olen Esikoinen;
 22. ja kaikki, jotka ovat syntyneet minun kauttani, ovat osalliset minun kirkkaudestani ja he ovat Esikoisen seurakunta.
 23. Myös te olitte alussa Isän tykönä; se mikä on Henki, totuuden Henki;
 24. ja totuus on tieto kaikesta, sellaisena kuin se on, ja sellaisena kuin se on ollut, ja sellaisena kuin se on oleva;
 25. ja mikä on enemmän tai vähemmän kuin tämä, on sen pahan henki, joka on ollut valhettelija alusta asti.
 26. Totuuden Henki on Jumalasta. Minä olen totuuden Henki, ja Johannes todisti minusta sanoen: Hän sai totuuden täyteyden, kaiken totuuden täyteyden;
 27. eikä kukaan saa täyteyttä pitämättä hänen käskyjään.
 28. Se, joka pitää hänen käskynsä, saa totuutta ja valkeutta kunnes hänet kirkastetaan totuudessa, ja hän tietää kaiken.
 29. Ihminen oli myös alussa Jumalan tykönä. Älyä eli totuuden valkeutta ei ole luotu eikä tehty eikä sitä voida luoda.
 30. Kaikki totuus on riippumatonta siinä vaikutuspiirissä, mihin Jumala on asettanut sen itsenäisesti toimimaan, samoin on kaikki äly; muuten ei ole mitään olemassaoloa.
 31. Katso, tässä on ihmisen vapaa tahto ja tässä on ihmisen tuomio, koska se, mikä oli alusta asti, on selvästi ilmoitettu heille, eivätkä he ota vastaan valkeutta.
 32. Ja jokainen ihminen, jonka henki ei ota vastaan valkeutta, on tuomion alainen.
 33. Sillä ihminen on henki. Elementit ovat ikuiset, ja henki ja elementti erottamattomasti yhteen liittyneinä saavat ilon täyteyden;
 34. ja kun he ovat erossa, ihminen ei voi saada ilon täyteyttä.
 35. Elementit ovat Jumalan maja, ihminen on Jumalan maja, temppeli, ja sen temppelin, joka turmellaan, Jumala on hävittävä.
 36. Jumalan kirkkaus on äly eli toisin sanoen valkeus ja totuus.
 37. Valkeus ja totuus hylkäävät pahan.
 38. Jokainen ihmishenki oli alussa viaton, ja kun Jumala oli lunastanut ihmisen lankeemuksesta, ihmiset tulivat jälleen, lapsen tilassaan, viattomiksi Jumalan edessä.
 39. Ja paha tulee ja ottaa pois valkeuden ja totuuden ihmislapsilta tottelemattomuuden kautta ja heidän isiensä perinnäissääntöjen tähden.
 40. Mutta minä olen käskenyt teitä kasvattamaan lapsenne valkeudessa ja totuudessa.
 41. Mutta totisesti minä sanon sinulle, palvelijani Frederick G. Williams, että sinä olet pysynyt tämän tuomion alaisena;
 42. sinä et ole opettanut lapsillesi valkeutta ja totuutta käskyjen mukaisesti; ja pahalla on vielä valta sinuun, ja tämä on syynä sinun ahdistukseesi.
 43. Ja nyt käskyn minä annan sinulle: Jos tahdot tulla vapautetuksi, niin järjestä oma huoneesi, sillä sinun huoneessasi on paljon sellaista, mikä ei ole oikein.
 44. Totisesti minä sanon palvelijalleni Sidney Rigdonille, että joissakin asioissa hän ei ole pitänyt lapsiaan koskevia käskyjä; sen tähden järjestä ensin huoneesi.
 45. Totisesti minä sanon palvelijalleni Joseph Smith nuoremmalle, eli toisin sanoen ystäviksi minä sanon teitä, sillä te olette minun ystäviäni ja tulette saamaan perintöosan minun kanssani;
 46. minä sanoin teitä palvelijoiksi maailman tähden, ja te olette sen palvelijoita minun tähteni;
 47. ja nyt, totisesti minä sanon Joseph Smith nuoremmalle: Sinä et ole pitänyt käskyjä, ja sinun pitää oleman nuhdeltavana Herran edessä:
 48. sinun perheesi tulee tehdä parannus ja hyljätä eräitä asioita sekä ottaa vakavammin vaarin sinun sanoistasi, muuten heidät siirretään pois sijaltansa.
 49. Minkä minä sanon yhdelle, sen sanon kaikille: Rukoilkaa alati, ettei pahalla olisi valtaa teihin ja ettei se siirtäisi teitä pois sijaltanne.
 50. Palvelijani Newel K. Whitney, kirkkoni piispa, tarvitsee myös kuritusta, ja hänen tulee saattaa järjestykseen perheensä ja pitää huolta, että sen jäsenet ovat ahkerampia ja huolehtivaisempia kotona ja että he aina rukoilevat; muuten heidät tullaan siirtämään sijaltansa.
 51. Nyt minä sanon teille, ystäväni: Palvelijani Sidney Rigdon lähteköön matkaan ja kiirehtiköön ja julistakoon myös Herran otollista vuotta ja pelastuksen evankeliumia, sen mukaan kuin minä hänelle puhuttavaksi annan, ja teidän yksimielisen uskon rukouksenne kautta minä tuen häntä.
 52. Ja palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Frederick G. Williams kiirehtikööt myös, ja heille annetaan uskon rukouksen mukaan, ja jos te pidätte minun sanani, te ette joudu häpeään tässä maailmassa ettekä tulevassa.
 53. Ja totisesti minä sanon teille: Tahtoni on, että joudutatte kirjoitusteni kääntämistä ja tietojen hankkimista historiasta ja maista ja valtakunnista, Jumalan ja ihmisten laeista, ja kaikki tämä Siionin pelastukseksi. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05