Opin ja Liittojen kirja

Luku 105


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Fishing-joen rannalla Missourissa, 22. kesäkuuta 1834. Kiihtyneiden kansanjoukkojen väkivaltaisuus Missourin pyhiä vastaan oli lisääntynyt, ja järjestäytyneet ryhmät useista piirikunnista olivat julistaneet aikomuksenaan olevan tuhota kansa. Profeetta oli tullut Kirtlandistä johtaen joukkoa, joka tunnettiin Siionin leirin nimellä, tuoden mukanaan vaatteita ja elintarvikkeita. Tämän joukon ollessa leiriytyneenä Fishing-joen rannalla profeetta sai tämän ilmoituksen. Ks. History of the Church, osa 2, luvut 5-8. Selitys epätavallisista nimistä 78. luvun alkusanoissa. — Jos rikkomuksia ei olisi tapahtunut, kansa olisi jo saattanut vapautua vihollisistaan. — Haluttomuus antaa omastaan köyhille tuomitaan. — Siionin lunastusta lykätään. — Kansan vedottava lain palvelijoihin saadakseen apua. — Maaomaisuutta ostettava Jacksonin piirikunnasta ja lähipiirikunnista. — Endowmentin suominen toimitetaan Kirtlandissä rakenteilla olevassa Herran huoneessa. — Kutsumisen päivää seuraa valitsemisen päivä. — Pyhien nostettava rauhan viiri.
 1. Totisesti minä sanon teille, jotka olette kokoontuneet saadaksenne tietää minun tahtoni ahdistetun kansani lunastuksesta —
 2. katso, minä sanon teille, että jos kansani ei olisi rikkonut, minä tarkoitan kirkkoa enkä yksityisiä jäseniä, se voisi olla lunastettu jo nyt.
 3. Mutta katso, se ei ole oppinut tottelemaan sitä, minkä minä vaadin sen käsistä, vaan se on täynnä kaikkinaista pahaa eikä anna omaisuudestansa niin kuin pyhien sopii, köyhille ja ahdistetuille keskuudessansa;
 4. eikä ole yhtynyt selestisen valtakunnan lain vaatimalla tavalla;
 5. eikä Siionia voida rakentaa muuten kuin selestisen valtakunnan lain periaatteiden mukaan; muuten minä en voi ottaa sitä tyköni.
 6. Ja kansaani on kuritettava, kunnes se oppii kuuliaisuuden siitä, mitä se kärsii — jos tarve niin vaatii.
 7. Minä en puhu niistä, jotka on määrätty johtamaan kansaani ja jotka ovat kirkkoni ensimmäiset vanhimmat, sillä he eivät kaikki ole tämän tuomion alaisia;
 8. vaan minä puhun seurakunnistani toisilla seuduilla — on monia, jotka sanovat: Missä on heidän Jumalansa? Katso, hän on pelastava heidät ahdistuksen aikana, emme me muuten lähde Siioniin, vaan pidämme itse rahamme.
 9. Sen tähden, kansani rikkomusten tähden minä näen hyväksi, että vanhimpani odottavat vähän aikaa Siionin lunastusta;
 10. jotta he itse olisivat valmiit ja jotta minun kansani saisi täydellisempää opetusta ja saisi kokemusta ja tuntisi tarkemmin velvollisuutensa ja sen, minkä minä vaadin sen käsistä.
 11. Ja tämä ei voi tapahtua, ennen kuin vanhimpieni päälle on puettu voima korkeudesta.
 12. Sillä katso, minä olen valmistanut suuren endowmentin ja siunauksen, joka vuodatetaan heidän päällensä, jos he ovat uskollisia ja pysyvät nöyryydessä minun edessäni.
 13. Sen tähden minä näen hyväksi, että vanhimpani odottavat vähän aikaa Siionin lunastusta.
 14. Sillä katso, minä en vaadi heitä käymään Siionin sotia, sillä sen, minkä sanoin aikaisemmassa käskyssä, minä olen täyttävä: minä käyn teidän sotanne.
 15. Katso, minä olen lähettänyt tuhoojan tuhoamaan ja hävittämään viholliseni; eikä ole monta vuotta siihen kun heitä ei ole jäljellä saastuttamassa minun perintömaatani ja pilkkaamassa minun nimeäni niissä maissa, jotka olen pyhittänyt pyhieni kokoamista varten.
 16. Katso, minä olen käskenyt palvelijaani Baurak Alea [Joseph Smith nuorempaa] sanomaan taloni väelle, sotureilleni, nuorille miehilleni ja keski-ikäisille, että he kokoontuisivat kansani lunastamiseksi ja kukistaakseen vihollisteni tornit ja karkottaakseen heidän vartijansa;
 17. mutta taloni väki ei ole kuullut sanojani.
 18. Mutta koska on niitä, jotka ovat kuulleet sanojani, minä olen valmistanut heille siunauksen ja endowmentin, jos he pysyvät uskollisina.
 19. Minä olen kuullut heidän rukouksensa ja olen mielistyvä heidän uhreihinsa, ja olen nähnyt hyväksi tuoda heidät näin pitkälle heidän uskonsa koetukseksi.
 20. Ja nyt, totisesti minä sanon teille: minä annan teille käskyn, että kaikkien tänne tulleiden, jotka voivat jäädä lähiseudulle, tulee jäädä;
 21. ja ne, jotka eivät voi jäädä, joilla on perhe idässä, jääkööt vähäksi aikaa palvelijani Josephin määräyksen mukaan;
 22. sillä minä annan hänelle neuvoja tästä asiasta, ja kaiken, minkä hän määrää heille, pitää tapahtua.
 23. Ja kaikki minun kansani, joka asuu lähiseuduilla, olkoon uskollinen ja altis rukoilemaan ja nöyrä minun edessäni, älköönkä ilmoittako sitä, minkä minä olen ilmoittanut sille, ennen kuin minun viisauteni mukaista on, että se ilmoitetaan.
 24. Älkää puhuko tuomioista, älkää kerskatko uskosta älkääkä voimallisista teoista, vaan kokoontukaa varoen, niin monta yhteen paikkaan kuin ihmisten asenteen huomioon ottaen on mahdollista;
 25. ja katso, minä olen antava teille suosion ja armon heidän edessään, jotta saatatte asua rauhassa ja turvassa sanoessanne ihmisille: Toimittakaa meille oikeus ja oikeudenmukaisuus lain mukaan ja hyvittäkää meille kärsimämme vääryydet.
 26. Nyt, katso, minä sanon teille, ystäväni, tällä tavalla te voitte saada armon ihmisten silmien edessä, kunnes Israelin sotajoukko tulee sangen suureksi.
 27. Ja minä pehmitän ihmisten sydämet aikanansa, niin kuin pehmitin faaraon sydämen, kunnes palvelijani Baurak Ale [Joseph Smith nuorempi] ja Baneemi [minun vanhimpani], jotka olen määrännyt, ovat ehtineet koota taloni väen
 28. ja lähettäkää ymmärtäväisiä miehiä, jotka voivat toteuttaa sen, mitä olen käskenyt kaikkien Jacksonin piirikunnassa ja muissa lähiseudun piirikunnissa ostettavissa olevien maa-alueiden ostamisesta.
 29. Sillä tahtoni on, että nämä maa-alat ostetaan ja että kun ne on ostettu, pyhäni omistavat ne antamieni omaisuuden pyhittämistä koskevien lakien mukaisesti.
 30. Ja sitten kun nämä maa-alat on ostettu, minä olen pitävä Israelin sotajoukkoja vastuusta vapaina niiden ottaessa haltuunsa omat maansa, jotka ne aikaisemmin ovat ostaneet rahallansa, ja kukistaessa vihollisteni tornit, jotka näillä mailla ehkä ovat, ja karkottaessa niiden vartijat ja kostaessa vihollisilleni kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat.
 31. Mutta ensin minun sotajoukkoni tulkoon sangen suureksi, ja pyhitettäköön se minun edessäni, jotta se olisi kaunis kuin päivänpaiste ja kirkas kuin kuu ja jotta sen liput olisivat kaikkia kansoja peljättävät;
 32. että tämän maailman valtakuntien on pakko myöntää, että Siionin valtakunta on totisesti meidän Jumalamme ja hänen Kristuksensa valtakunta; alistukaamme sen tähden sen lakeihin.
 33. Totisesti minä sanon teille: minä näen hyväksi, että kirkkoni ensimmäisille vanhimmille suodaan heidän endowmentinsa ylhäältä minun huoneessani, jonka olen käskenyt rakentaa nimelleni Kirtlandin maahan.
 34. Ja ne käskyt, jotka olen antanut Siionista ja sen laista pantakoon toimeen ja täytettäköön, sitten kun se on lunastettu.
 35. Kutsumisen päivä on ollut, mutta valitsemisen päivän aika on tullut, ja tulkoot valituiksi ne, jotka ovat arvolliset.
 36. Ja Hengen ääni on ilmoittava palvelijalleni, ketkä ovat valitut; ja heidät pyhitetään;
 37. ja jos he seuraavat saamaansa neuvoa, heillä on oleva voima pitkän ajan kuluttua täyttää kaikki, mikä koskee Siionia.
 38. Ja vielä minä sanon teille: Etsikää rauhaa, älkää ainoastaan niiden ihmisten kanssa, jotka ovat lyöneet teitä, vaan myös kaikkien ihmisten kanssa;
 39. ja kohottakaa rauhan viiri ja julistakaa rauhaa maan ääriin saakka;
 40. ja tarjotkaa rauhaa niille, jotka ovat teitä lyöneet, teissä olevan Hengen äänen mukaisesti, ja kaikki yhdessä vaikuttaa teidän parhaaksenne.
 41. Olkaa siis uskolliset, ja katsokaa ja nähkää, minä olen teidän kanssanne loppuun asti. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05