Opin ja Liittojen kirja

Luku 103


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 24. helmikuuta 1834. Selitys epätavallisten nimien käytöstä on 78. luvun alkusanoissa. — Syy, minkä vuoksi pyhien vaino Jacksonin piirikunnassa, Missourissa, sallittiin. — Noudattamalla Herran neuvoja pyhät saavuttaisivat voiton. — Muuten maailman vallat pääsisivät voitolle. — Herran enkeli ja Herran kasvot käyvät kansan edellä. — Rahaa koottava ja lähetettävä Siioniin maan ostamiseksi. — Henkilökohtaisia ohjeita eräille vanhimmille.
 1. Totisesti minä sanon teille, ystäväni: Katso, minä annan teille ilmoituksen ja käskyn, jotta tietäisitte kuinka teidän on meneteltävä täyttääksenne velvollisuutenne niiden veljienne pelastamiseksi ja lunastamiseksi, jotka on hajotettu Siionin maahan,
 2. vihollisteni karkottamina ja lyöminä, vihollisteni, joiden päälle minä omana aikanani vuodatan vihani määrättömänä.
 3. Sillä tähän asti minä olen kärsinyt heitä, jotta he voisivat täyttää syntiensä mitan, niin että heidän maljansa täyttyisi,
 4. ja jotta niitä, jotka nimittävät itseään minun nimeni mukaan, kuritettaisiin vähän aikaa ylen suurella ja raskaalla kurituksella, koska he eivät kaikessa kuulleet niitä neuvoja ja käskyjä, jotka minä heille annoin.
 5. Mutta totisesti minä sanon teille, että olen säätänyt säädöksen, jonka minun kansani on paneva täytäntöön, jos se tästä hetkestä lähtien kuulee niitä neuvoja, jotka minä, Herra, heidän Jumalansa, heille annan.
 6. Katso, se alkaa tästä hetkestä päästä vihollisistani voitolle, sillä minä olen niin säätänyt.
 7. Ja jos se kuulee ja noudattaa kaikkia niitä sanoja, jotka minä, Herra, sen Jumala, puhun sille, se ei lakkaa olemasta voitolla hamaan siihen asti, kunnes maailman valtakunnat on alistettu minun jalkaini alle ja maa on annettu pyhille, heidän omakseen iankaikkisesta iankaikkiseen.
 8. Mutta jos he eivät pidä minun käskyjäni eivätkä kuule eivätkä noudata kaikkia minun sanojani, maailman valtakunnat tulevat saamaan heistä voiton,
 9. sillä heidät on pantu maailman valkeudeksi ja ihmisten pelastajiksi,
 10. ja jos he eivät ole ihmisten pelastajia, he ovat suolan kaltaisia, joka on käynyt mauttomaksi ja joka ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.
 11. Mutta totisesti minä sanon teille: Minä olen säätänyt, että teidän veljenne, jotka ovat hajallaan, tulevat palaamaan perintömaillensa ja rakentamaan Siionin rauniot.
 12. Sillä paljon ahdistuksen jälkeen tulee siunaus, niin kuin olen sanonut teille eräässä aikaisemmassa käskyssä.
 13. Katso, tämä on se siunaus, jonka olen luvannut ahdistustenne ja veljienne ahdistuksen jälkeen: teidän lunastuksenne ja veljienne lunastus, heidän palaamisensa Siionin maahan heidän vahvistamisekseen, niin ettei sitä enää koskaan hajoteta maahan.
 14. Kuitenkin, jos he saastuttavat perintöosansa, heidät hajotetaan, sillä minä en säästä heitä, jos he saastuttavat perintöosansa.
 15. Katso, minä sanon teille, että Siionin lunastamisen täytyy tapahtua voimalla.
 16. Sen tähden minä olen herättävä kansalleni miehen, joka johdattaa sitä, niin kuin Mooses johdatti Israelin lapsia,
 17. sillä te olette Israelin lapsia ja Aabrahamin jälkeläisiä, ja teidät on johdatettava pois orjuudesta voimalla ja ojennetulla käsivarrella.
 18. Ja niin kuin teidän isiänne johdatettiin ennen, niin on Siionin lunastus oleva.
 19. Älköön siis sydämenne säikkykö, sillä minä en sano teille, niin kuin sanoin teidän isillenne: Minun enkelini on käyvä teidän edellänne, mutta eivät minun kasvoni;
 20. vaan teille minä sanon: minun enkelini tulevat käymään edellänne, ja samoin minun kasvoni, ja ajallaan te saatte hyvän maan.
 21. Totisesti, totisesti minä sanon teille, että palvelijani Baurak Ale [Joseph Smith nuorempi] on se mies, jota vertasin palvelijaan, jolle viinitarhan herra puhui siinä vertauksessa, jonka minä esitin teille.
 22. Sen tähden palvelijani Baurak Ale [Joseph Smith nuorempi] sanokoon taloni väelle, nuorille miehilleni ja keski-ikäisille: Kokoontukaa Siionin maahan, siihen maahan, jonka olen ostanut minulle pyhitetyllä rahalla.
 23. Ja kaikki seurakunnat lähettäkööt rahoillaan ymmärtäväisiä miehiä ostamaan maata niin kuin olen käskenyt niitä.
 24. Ja jos viholliseni nousevat teitä vastaan karkottaakseen teidät hyvästä maastani, jonka olen pyhittänyt Siionin maaksi, teidän omasta maastanne, sen jälkeen kun olette tuoneet nämä todistukset minun eteeni heitä vastaan, kirotkaa heidät.
 25. Ja ne, jotka te kiroatte, minä kiroan ja te kostatte minun vihollisilleni.
 26. Ja minun kasvoni tulevat olemaan teidän kanssanne kostaessanne vihollisilleni kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka minua vihaavat.
 27. Älköön kukaan peljätkö antaa henkeänsä minun tähteni, sillä joka antaa henkensä minun tähteni, löytää sen jälleen.
 28. Ja se, joka ei ole altis antamaan henkeänsä minun tähteni, ei ole opetuslapseni.
 29. Tahtoni on, että palvelijani Sidney Rigdon korottaa äänensä maan itäosissa sijaitsevissa seurakunnissa valmistaakseen seurakuntia pitämään ne käskyt, jotka minä olen antanut niille Siionin palauttamisesta ja lunastuksesta.
 30. Tahtoni on, että palvelijani Parley P. Pratt ja palvelijani Lyman Wight eivät palaa veljiensä maahan ennen kuin he ovat koonneet kymmen-, kaksikymmen-, viisikymmenhenkisiä tai sadan hengen joukkoja, kunnes he ovat koonneet viisisataa taloni väestä lähtemään Siionin maahan.
 31. Katso, tämä on minun tahtoni; anokaa, niin te saatte, mutta ihmiset eivät aina tee minun tahtoani.
 32. Sen tähden, jos ette voi koota viittäsataa, etsikää uutterasti kootaksenne ehkä kolmesataa.
 33. Mutta jos ette voi koota kolmeasataa, etsikää uutterasti kootaksenne ehkä sata.
 34. Mutta, totisesti minä sanon teille: minä annan teille käskyn, että teidän ei tule mennä Siionin maahan, ennen kuin olette koonneet sata taloni väestä menemään kanssanne Siionin maahan.
 35. Sen tähden, niin kuin sanoin teille, anokaa, niin te saatte, rukoilemalla rukoilkaa, että palvelijani Baurak Ale [Joseph Smith nuorempi] voisi lähteä kanssanne ja olla kansani keskuudessa johtajana ja järjestää valtakuntani pyhitetyssä maassa ja vahvistaa Siionin lapsia pitämään ne lait ja käskyt, jotka on annettu ja jotka vastedes tullaan teille antamaan.
 36. Ja te saatte kaiken voiton ja kirkkauden ahkeruutenne, uskollisuutenne ja uskon rukoustenne kautta.
 37. Palvelijani Parley P. Pratt matkustakoon palvelijani Joseph Smith nuoremman kanssa.
 38. Palvelijani Lyman Wight matkustakoon palvelijani Sidney Rigdonin kanssa.
 39. Palvelijani Hyrum Smith matkustakoon palvelijani Frederick G. Williamsin kanssa.
 40. Palvelijani Orson Hyde matkustakoon palvelijani Orson Prattin kanssa, minne ikinä palvelijani Joseph Smith nuorempi neuvoo heitä, niiden käskyjen täyttämiseksi, jotka minä olen antanut teille, ja jättäköön muun minun käsiini. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05