Opin ja Liittojen kirja

Luku 124


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, Nauvoossa, Illinois'ssa, 19. tammikuuta 1841. Pyhien oli ollut pakko lähteä Missourista lisääntyvän vainon ja laittomien toimenpiteiden takia, joihin viranomaiset olivat ryhtyneet heitä vastaan. Kun Lilburn W. Boggs, Missourin kuvernööri, antoi 27. lokakuuta 1838 käskyn karkottaa heidät, heillä ei ollut muuta mahdollisuutta. Ks. History of the Church, osa 3, s. 175. Vuonna 1841, jolloin tämä ilmoitus annettiin, pyhät olivat jo rakentaneet Nauvoon kaupungin paikalle, jossa Commercen kylä Illinois'ssa ennen sijaitsi, ja tänne oli perustettu kirkon keskuspaikka. — Julistus Yhdysvaltain presidentille, osavaltioiden kuvernööreille ja kaikkien kansakuntien hallitsijoille. — Niiden kirkon jäsenten autuas tila, jotka olivat kuolleet. — George Miller kutsutaan piispanvirkaan. — Oli rakennettava majatalo muukalaisia varten. — Temppeli rakennettava Nauvooseen. — Koko maan päällä ei ollut kasteallasta, jossa olisi voitu suorittaa kasteita kuolleiden puolesta. — Syy, minkä vuoksi Mooseksen oli rakennettava ilmestysmaja erämaassa. — Lupaus Pyhiä, vielä salattuja asioita koskevista ilmoituksista. — Ihmiset, jotka estävät Pyhiä noudattamasta Jumalan käskyjä, ovat siitä vastuussa. — Temppelin rakentamisen Jacksonin piirikuntaan Missourissa sallitaan viivästyä. — Majataloa nimitettävä "Nauvoon taloksi". — Ohjeita sen rakentamisesta ja hallinnasta. — William Law kutsutaan ensimmäiseen presidenttikuntaan neuvonantajaksi. — Hyrum Smith kutsutaan kirkon patriarkaksi. — Hänen suuret valtuutensa ja oikeutensa. — Hän saa pappeudessa saman viran, joka kerran oli annettu Oliver Cowderylle. — Kirkon johtavia virkamiehiä ja vaarnojen ja paikallisten seurakuntien virkamiehiä nimitetään.
 1. Totisesti näin sanoo Herra sinulle, palvelijani Joseph Smith: Minä olen mielistynyt sinun uhriisi ja tunnustuksiisi, sillä sen tähden minä olen herättänyt sinut, että julistaisin viisauteni sen kautta mikä on niin heikkoa maan päällä.
 2. Rukouksesi ovat otolliset minun edessäni, ja vastauksena niihin minä sanon sinulle, että sinut kutsutaan nyt antamaan viipymättä juhlallinen julistus evankeliumistani ja tästä vaarnasta, jonka olen asettanut Siionin kulmakiveksi, ja se tullaan hiomaan kauniiksi, kunnes sen kauneus on kuin palatsin kauneus.
 3. Tämä julistus annettakoon maailman kaikille kuninkaille sen neljälle äärelle, nyt valitulle kansan kunnioitetulle presidentille ja sen ylevämielisille kuvernööreille siinä maassa, jossa sinä asut, ja maan kaikille hajalla asuville kansoille.
 4. Kirjoitettakoon se sävyisyyden hengessä ja Pyhän Hengen voimalla, joka on oleva sinussa kirjoittaessasi sitä;
 5. sillä Pyhän Hengen kautta sinun annetaan tietää minun tahtoni näistä kuninkaista ja hallitusmiehistä, siitä, mikä kohtaa heitä tulevaisuudessa.
 6. Sillä katso, minä olen pian kutsuva heitä, että he ottaisivat vaarin Siionin valkeudesta ja kunniasta, sillä on tullut määrähetki tehdä sille laupeus.
 7. Huuda siis heille voimallisesti julistaen ja todistaen, äläkä pelkää heitä, sillä he ovat kuin ruoho, ja kaikki heidän loistonsa kuin sen pian variseva kukkanen, etteivät hekään voisi millään itseänsä puolustaa,
 8. ja että minä rankaisisin heitä koston päivänä, jolloin minä paljastan verhotut kasvoni ja määrään sortajalle osan ulkokullattujen joukossa, missä on hammasten kiristys, jos he hylkäävät palvelijani ja todistuksen, jonka olen heille ilmoittanut.
 9. Ja vielä, minä koettelen heitä ja pehmitän heidän sydämensä, monien heistä teidän hyväksenne, että te saisitte armon heidän silmiensä edessä että he tulisivat totuuden valkeuteen ja pakanat Siionin korotukseen ja ylennykseen.
 10. Sillä minun kostoni päivä tulee pian, hetkenä, jota ette arvaa, ja missä on minun kansani turva oleva ja missä niiden pakopaikka, jotka siitä jäljelle jäävät?
 11. Herätkää, oi maan kuninkaat! Tulkaa, oi tulkaa kultinenne ja hopeinenne minun kansani avuksi, Siionin tytärten huoneeseen.
 12. Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle: Palvelijani Robert H. Thompson auttakoon sinua tämän julistuksen kirjoittamisessa, sillä minä olen mielistynyt häneen ja siihen, että hän on kanssasi.
 13. Hän kuulkoon siis sinun neuvojasi, niin minä siunaan häntä moninaisin siunauksin; hän olkoon tästedes uskollinen ja totinen kaikessa, niin hän on oleva suuri minun silmissäni,
 14. mutta hän muistakoon, että minä vaadin häneltä tilin hänen huoneenhallituksestaan.
 15. Ja vielä totisesti minä sanon sinulle: Autuas on palvelijani Hyrum Smith, sillä minä, Herra, rakastan häntä, koska hänen sydämensä on vilpitön ja hän rakastaa sitä, mikä on oikein minun nimessäni, sanoo Herra.
 16. Vielä, palvelijani John C. Bennett auttakoon sinua työssäsi lähettäessäsi sanaani maan kuninkaille ja asukkaille, ja seisokoon rinnallasi, palvelijani Joseph Smith, ahdistuksen hetkellä, eikä hän jää palkkaansa vaille, jos ottaa vastaan neuvoa.
 17. Ja rakkautensa tähden hän on oleva suuri, sillä hän on oleva minun, jos hän tekee tämän, sanoo Herra. Olen nähnyt työn, jonka hän on tehnyt, ja se on minulle otollinen, jos hän on kestävä, ja minä kruunaan hänet siunauksilla ja suurella kirkkaudella.
 18. Ja vielä minä sanon sinulle: Tahtoni on, että palvelijani Lyman Wight edelleen saarnaa Siionin puolesta sävyisyyden hengessä, tunnustaen minut maailman edessä, ja minä kannan häntä niin kuin kotkan siivillä, ja kirkkautta ja kunniaa hän on saattava osaksensa ja minun nimelleni.
 19. Niin että kun hän on täyttänyt työnsä, minä voin ottaa hänet tyköni, niin kuin otin palvelijani David Pattenin, joka nyt on minun tykönäni, ja myös palvelijani Edward Partridgen, ja iäkkään palvelijani Joseph Smith vanhemman, joka istuu Aabrahamin oikealla puolella, ja hän on autuas ja pyhä, sillä hän on minun.
 20. Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle: Palvelijassani George Millerissä ei ole petosta, häneen voi luottaa, sillä hänen sydämensä on vilpitön, ja sen rakkauden tähden, joka hänellä on minun todistustani kohtaan minä, Herra, rakastan häntä.
 21. Sen tähden minä sanon sinulle: Minä annan sinetiksi hänen päänsä päälle piispan viran, samoin kuin annoin palvelijalleni Edward Partridgelle, että hän ottaisi vastaan sen, mikä on pyhitetty minun huoneelleni ja antaisi siunauksia kansani köyhille, sanoo Herra. Älköön kukaan väheksykö palvelijaani Georgea, sillä hän on kunnioittava minua.
 22. Palvelijani George ja palvelijani Lyman ja palvelijani John Snider ja muut rakentakoot minun nimelleni talon, sellaisen kuin palvelijani Joseph heille osoittaa, paikalle, minkä hän myös osoittaa heille.
 23. Ja se on oleva majatalo, talo, mihin muukalaiset voivat tulla kaukaa majaillakseen siellä. Se olkoon sen tähden kelvollinen talo, kaiken hyväksymisen arvoinen, jotta väsynyt vaeltaja saisi siellä terveyttä ja turvaa mietiskellessään Herran sanaa ja ajatellessaan sitä kulmakiveä, jonka minä olen määrännyt Siionille.
 24. Tämä talo on oleva terveyden tyyssija, jos se rakennetaan minun nimelleni ja jos isäntä, joka sille määrätään, ei salli minkään sitä saastuttaa. Se olkoon pyhä, muuten Herra, teidän Jumalanne, ei ole siinä asuva.
 25. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Kaikki minun pyhäni tulkoot kaukaa.
 26. Ja lähettäkää nopeita sanansaattajia, valittuja sanansaattajia sanomaan heille: Tulkaa kaikkine kultinenne ja hopeinenne ja kalliine kivinenne ja kaikkine muinaismuistoinenne, ja kaikki ne, jotka tuntevat muinaismuistoja ja jotka tahtovat tulla, voivat tulla ja tuoda puksipuuta ja kuusta ja honkaa sekä kaikkia maan kalliita puulajeja;
 27. samoin rautaa, kuparia ja vaskea ja sinkkiä sekä kaikkia maan kalleuksia, ja rakentakaa minun nimelleni huone, Korkeimman siinä asua.
 28. Sillä ei ole olemassa paikkaa maan päällä, mihin hän voisi tulla ja palauttaa jälleen sen, mikä oli teiltä kadoksissa, sen, minkä hän on ottanut pois: pappeuden täyteyden.
 29. Sillä ei ole kasteallasta maan päällä, niin että he, minun pyhäni, voisivat kastattaa itsensä kuolleiden puolesta;
 30. sillä tämä toimitus kuuluu minun huoneeseeni ja se on minulle muualla otollinen vain teidän köyhyytenne päivinä, jolloin ette voi rakentaa minulle huonetta.
 31. Mutta minä käsken teitä, kaikki te minun pyhäni, rakentamaan minulle huoneen, ja minä suon teille riittävästi aikaa rakentaaksenne minulle huoneen, ja tänä aikana kastetoimituksenne ovat minulle otolliset.
 32. Mutta katso, tämän määräajan päätyttyä teidän kasteenne kuolleiden puolesta eivät ole minulle otollisia, ja jos te ette tätä tee tuon määrätyn ajan kuluessa, teidät kirkkona tullaan hylkäämään, samoin teidän kuolleenne, sanoo Herra, teidän Jumalanne.
 33. Sillä totisesti minä sanon teille: Sen jälkeen kun teillä on ollut riittävästi aikaa rakentaaksenne minulle huoneen, mihin kastetoimitus kuolleiden puolesta kuuluu ja jonne se säädettiin jo ennen maailman perustamista, teidän kasteenne kuolleidenne puolesta eivät voi olla minulle otollisia,
 34. sillä sitä varten on pyhän pappeuden avaimet asetettu että te voisitte saada kunnian ja kirkkauden.
 35. Ja tämän ajan jälkeen ne teidän kasteenne kuolleiden puolesta, jotka toimittavat hajalla asuvat, eivät ole otollisia minulle, sanoo Herra.
 36. Sillä on säädetty, että Siionissa ja sen vaarnoissa ja Jerusalemissa, niissä paikoissa, jotka olen määrännyt pakopaikoiksi, tulevat olemaan ne paikat, joissa teidän on toimitettava kasteenne kuolleidenne puolesta.
 37. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Kuinka teidän pesunne olisivat minulle otolliset, ellette toimita niitä minun nimelleni rakentamassanne huoneessa?
 38. Sillä sen tähden minä käskin Mooseksen rakentaa ilmestysmajan, että sitä kuljetettaisiin mukana erämaassa, sekä rakentamaan huoneen lupauksen maahan, jotta ne toimitukset, jotka olivat olleet kätkettyinä jo ennen kuin maailmaa oli, paljastettaisiin.
 39. Sen tähden, totisesti minä sanon teille, että teidän voitelunne ja pesunne ja kasteenne kuolleiden puolesta ja teidän juhlakokouksenne ja muistokirjanne Leevin poikien toimittamista uhrilahjoista ja teille annetuista sanoista kaikkeinpyhimmissänne — joissa te saatte kanssakäymisenne, säädöksenne ja oikeutenne — ja ilmoitusten alkamisesta sekä Siionin perustamisesta ja sen osien kirkkaudesta ja kunniasta ja endowmentista, ovat asetetut minun pyhää huonettani koskevalla säädöksellä, sillä kansaani on aina käsketty rakentamaan se minun nimelleni.
 40. Ja totisesti minä sanon teille: Tämä huone rakennettakoon minun nimelleni, jotta minä siinä paljastaisin toimitukseni kansalleni.
 41. Sillä mielisuosioni on ilmoittaa kirkolleni sellaista, mikä on ollut kätkettynä jo ennen maailman perustamista, mikä kuuluu aikojen täyttymisen armotalouteen.
 42. Ja minä ilmoitan palvelijalleni Josephille kaiken, mikä kuuluu tähän huoneeseen ja sen pappeuteen, ja paikan, mihin se on rakennettava.
 43. Ja rakentakaa se siihen paikkaan, jonka te olette sille ajatelleet, sillä se on paikka jonka minä olen valinnut teille sen rakentamista varten.
 44. Jos te teette työtä kaikella voimallanne, minä pyhitän tämän paikan, niin että se tulee pyhäksi.
 45. Ja jos kansani kuulee minun ääntäni ja palvelijoideni ääntä, jotka olen määrännyt johdattamaan kansaani, katso, totisesti minä sanon teille, että sitä ei tulla siirtämään pois sijaltaan.
 46. Mutta jos se ei kuule minun ääntäni eikä niiden miesten ääntä, jotka minä olen määrännyt, sitä ei siunata, koska se saastuttaa minun pyhät paikkani ja häpäisee pyhät toimitukseni ja säädökseni ja pyhät sanani, jotka minä sille annan.
 47. Ja on tapahtuva, että jos te rakennatte minun nimelleni huoneen ettekä tee, mitä minä käsken, niin minä en pidä sitä valaa, jonka vannon teille, enkä täytä niitä lupauksia, joita te odotatte kädestäni, sanoo Herra.
 48. Sillä siunausten sijasta te omien tekojenne kautta tuotatte kirousta, vihan, kiivastuksen ja tuomioita oman päänne päälle mielettömyyksienne ja kaikkien kauhistustenne kautta, joita te harjoitatte minun edessäni, sanoo Herra.
 49. Totisesti, totisesti minä sanon teille, että kun minä annan joillekin ihmislapsista käskyn tehdä jonkin teon nimeni kunniaksi ja nämä ihmislapset ryhtyvät kaikella voimallansa ja kaikella, mitä heillä on, suorittamaan tätä tehtävää, eivätkä luovu ahkeroimasta, ja heidän vihollisensa käyvät heidän kimppuunsa ja estävät heitä täyttämästä tätä tehtävää, katso, silloin minä en enää vaadi tätä tekoa näiltä ihmislapsilta vaan mielistyn heidän uhriinsa.
 50. Ja pahuuden ja pyhien lakieni ja käskyjeni rikkomisen minä kostan niille, jotka ovat estäneet työtäni, aina kolmanteen ja neljänteen polveen, niin kauan kuin he eivät tee parannusta, vaan vihaavat minua, sanoo Herra teidän Jumalanne.
 51. Tämän tähden minä siis olen mielistynyt niiden uhreihin, joita minä käskin rakentamaan nimelleni kaupungin ja huoneen Jacksonin piirikuntaan, Missouriin, ja jotka heidän vihollisensa estivät sitä tekemästä, sanoo Herra, teidän Jumalanne.
 52. Ja minä annan tuomion vihan ja kiivastuksen, valituksen ja tuskan ja hammasten kiristyksen kohdata heitä kolmanteen ja neljänteen polveen, niin kauan kuin he eivät tee parannusta, vaan vihaavat minua, sanoo Herra, teidän Jumalanne.
 53. Ja tämän minä asetan teille esimerkiksi, teidän lohdutukseksenne kaikkien niiden suhteen, joiden on käsketty tehdä jokin työ ja jotka heidän vihollistensa käsi ja vaino on siitä estänyt, sanoo Herra, teidän Jumalanne.
 54. Sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne, ja minä pelastan kaikki ne teidän veljistänne, jotka olivat puhdassydämisiä ja jotka surmattiin Missourin maassa, sanoo Herra.
 55. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Minä käsken teitä jälleen rakentamaan nimelleni huoneen, tähän paikkaan, jotta voisitte osoittaa minulle olevanne uskollisia kaikessa, mihin minä teitä käsken, että minä siunaisin teidät ja kruunaisin teidät kunnialla, kuolemattomuudella ja iankaikkisella elämällä.
 56. Ja nyt minä sanon teille siitä majatalostani, jonka olen käskenyt teidän rakentaa muukalaisille majapaikaksi. Rakennettakoon se minun nimelleni ja annettakoon sille minun nimeni ja palvelijallani Josephilla ja hänen suvullansa olkoon siinä sija polvesta polveen.
 57. Sillä tämän voitelun minä olen antanut hänen päänsä päälle, että hänen siunauksensa annetaan myös hänen jälkeläistensä pään päälle.
 58. Ja niin kuin minä sanoin Aabrahamille maan sukukunnista, niin sanon palvelijalleni Josephille: Sinussa ja sinun siemenessäsi maan sukukunnat tulevat siunatuiksi.
 59. Sen tähden palvelijallani Josephilla ja hänen jälkeläisillään olkoon sija siinä talossa polvesta polveen aina ja ikuisesti, sanoo Herra.
 60. Ja talon nimi olkoon Nauvoon talo, ja se olkoon mieluinen maja ihmisille ja lepopaikka väsyneelle vaeltajalle, niin että hän voi mietiskellä Siionin kirkkautta ja tämän, sen kulmakiven, kirkkautta,
 61. jotta hän ottaisi myös varteen niiden neuvon, jotka minä olen pannut istutukseksi, joka on oleva kunniaksi ja vartioksi Siionin muureille.
 62. Katso, totisesti minä sanon teille: Palvelijani George Miller ja palvelijani Lyman Wight ja palvelijani John Snider ja palvelijani Peter Haws järjestäytykööt ja määrätkööt yhden keskuudestaan kooruminsa johtajaksi tuon talon rakentamista varten.
 63. Ja he laatikoot säännöt joiden mukaan he voivat myydä osakkeita tämän talon rakentamiseksi.
 64. Älköötkä he myykö talon osaketta vähemmästä kuin viidestäkymmenestä dollarista, ja he voivat myydä talon osakkeita viidentoista tuhannen dollarin arvosta kenelle tahansa.
 65. Mutta he eivät saa keneltäkään ottaa enempää kuin viisitoista tuhatta dollaria osakkeista.
 66. Eivätkä he saa keneltäkään ottaa vähempää kuin viisikymmentä dollaria tämän talon osakkeesta.
 67. Eivätkä he saa hyväksyä ketään tämän talon osakkaaksi ellei tämä maksa osuuttaan heille käteisellä saadessaan osakkeensa.
 68. Ja suhteessa siihen rahamäärään, jonka hän maksaa käteisellä, hän saa tämän talon osakkeita; mutta jos hän ei maksa käteisellä mitään, hän ei saa osakkeita tässä talossa.
 69. Ja jos joku maksaa rahaa käteisellä, niin talon osakkeet tulevat olemaan hänen ja hänen jälkeläistensä polvesta polveen, niin kauan kuin hän ja hänen perillisensä pitävät hallussaan nämä osakkeet eivätkä vapaasta tahdostaan ja toimestaan myy eivätkä luovuta osakkeita käsistään — mikäli te teette minun tahtoni, sanoo Herra, teidän Jumalanne.
 70. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Jos palvelijani George Miller ja palvelijani Lyman Wight ja palvelijani John Snider ja palvelijani Peter Haws saavat jotakin maksua osakkeista haltuunsa joko rahana taikka muuna rahanarvoisena omaisuutena, niin he älkööt käyttäkö mitään osaa siitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tätä taloa varten.
 71. Ja jos he käyttävät jonkin osan siitä, minkä he ovat vastaanottaneet osakkeista, muuhun tarkoitukseen kuin tätä taloa varten ilman osakkaan suostumusta, eivätkä maksa nelinkertaisesti takaisin sitä, minkä he käyttävät muuhun kuin tätä taloa varten, he ovat kirotut ja heidät siirretään pois sijaltaan, sanoo Herra Jumala, sillä minä, Herra, olen Jumala, enkä salli itseäni pilkata missään näissä asioissa.
 72. Totisesti minä sanon teille: Palvelijani Joseph maksakoon rahaa käteisellä tämän talon rakentamiseksi, niin kuin hän hyväksi näkee; mutta palvelijani Joseph ei voi maksaa enempää kuin viisitoista tuhatta dollaria talon osakkeista eikä vähempää kuin viisikymmentä dollaria, eikä kukaan muukaan, sanoo Herra.
 73. Ja on myös muita, jotka haluavat saada tietää minun tahtoni heidän suhteensa, silla he ovat minulta sitä anoneet.
 74. Sen tähden minä sanon teille palvelijastani Vinson Knightista, että jos hän tahtoo tehdä tahtoni, ostakoon tämän talon osakkeita itselleen ja jälkeläisilleen polvesta polveen.
 75. Ja hän korottakoon äänensä kauan ja kuuluvasti kansan keskuudessa ajaakseen kurjan ja köyhän asiaa, älköön hän uupuko älköönkä hänen sydämensä säikkykö; ja minä mielistyn hänen uhreihinsa, sillä ne eivät ole minulle niin kuin Kainin uhrit, sillä hän on oleva minun, sanoo Herra.
 76. Hänen perheensä iloitkoon ja kääntäköön sydämensä pois ahdistuksesta, sillä minä olen valinnut hänet ja voidellut hänet, ja hänelle annetaan kunnia huonekuntansa keskellä, sillä minä annan kaikki hänen syntinsä anteeksi, sanoo Herra. Amen.
 77. Totisesti minä sanon teille: Palvelijani Hyrum ostakoon tämän talon osakkeita, niin kuin hän näkee hyväksi, itselleen ja jälkeläisilleen polvesta polveen.
 78. Palvelijani Isaac Galland ostakoon tämän talon osakkeita, sillä minä, Herra, rakastan häntä niiden tekojen tähden, joita hän on tehnyt, ja annan kaikki hänen syntinsä anteeksi; sen tähden muistettakoon hänellä olevan osuus tässä talossa sukupolvesta sukupolveen.
 79. Palvelijani Isaac Galland määrättäköön teidän keskuudestanne, ja palvelijani William Marks asettakoon hänet ja antakoon hänelle siunauksen, ja hän lähteköön palvelijani Hyrumin kanssa suorittamaan sitä työtä, jonka palvelijani Joseph osoittaa heille, ja he tulevat olemaan suuresti siunatut.
 80. Palvelijani William Marks ostakoon tämän talon osakkeita, niin kuin hän näkee hyväksi, itselleen ja jälkeläisilleen polvesta polveen.
 81. Palvelijani Henry G. Sherwood ostakoon tämän talon osakkeita, niin kuin hän näkee hyväksi, itselleen ja jälkeläisilleen polvesta polveen.
 82. Palvelijani William Law ostakoon tämän talon osakkeita itselleen ja jälkeläisilleen polvesta polveen.
 83. Jos hän tahtoo tehdä minun tahtoni, hän älköön viekö perhettänsä maan itäosaan, Kirtlandiin; kuitenkin minä, Herra, olen rakentava Kirtlandiin, mutta minulla, Herralla, on vitsaus valmistettuna sen asukkaita varten.
 84. Ja palvelijassani Almon Babbittissa on paljon sellaista, mihin minä en ole mielistynyt; katso, hän pyrkii saamaan oman neuvonsa noudatettavaksi sen neuvon sijasta, jonka minä olen määrännyt, nimittäin kirkkoni presidenttikunnan neuvon, ja hän pystyttää kultaisen vasikan kansani kumarrettavaksi.
 85. Älköön kukaan, joka on tullut tänne koettaen pitää minun käskyni, lähtekö täältä.
 86. Jos hän elää täällä, niin eläköön minulle, ja jos hän kuolee, niin kuolkoon minulle, sillä täällä hänen pitää lepäämän kaikista vaivoistansa ja jatkaman työtänsä.
 87. Palvelijani William pankoon siis uskalluksensa minuun ja lakatkoon pelkäämästä perheensä puolesta maassa vallitsevan sairauden tähden. Jos sinä rakastat minua, pidä minun käskyni, ja maassa liikkuva tauti on koituva sinun kunniaksesi.
 88. Palvelijani William menköön ja julistakoon iankaikkista evankeliumiani suurella äänellä ja paljolla ilolla, niin kuin Henkeni hänessä vaikuttaa, Warsaw'n asukkaille sekä myös Carthagen asukkaille sekä Burlingtonin ja myös Madisonin asukkaille, ja odottakoon sitten kärsivällisesti ja tarkkaavaisesti lisäohjeita yleiskonferenssiltani, sanoo Herra.
 89. Jos hän tahtoo tehdä minun tahtoni, niin hän kuulkoon tästedes palvelijani Josephin neuvoa ja tuloillaan tukekoon köyhän asiaa ja julkaiskoon pyhän sanani uuden käännöksen maan asukkaille.
 90. Ja jos hän tekee näin, minä siunaan hänet moninaisin siunauksin, niin että häntä ei hyljätä eikä hänen lastensa nähdä kerjäävän leipää.
 91. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Palvelijani William määrättäköön, asetettakoon ja voideltakoon palvelijani Josephin neuvonantajaksi palvelijani Hyrumin tilalle, niin että palvelijani Hyrum voi ottaa vastaan sen pappeuden ja patriarkan viran, jonka hänen isänsä määräsi hänelle, sekä siunauksen kautta että oikeuden mukaan;
 92. niin että hän tästedes pitää hallussaan avaimia patriarkallisten siunausten antamiseen kaiken kansani pään päälle,
 93. että se, kenet hän siunaa, on oleva siunattu, ja se, kenet hän kiroaa, on oleva kirottu; että kaikki, minkä hän sitoo maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä hän päästää maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.
 94. Ja tästä hetkestä lähtien minä määrään hänet kirkkoni profeetaksi ja näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi, niin kuin palvelijani Joseph on;
 95. niin että hän myös toimisi yhteisymmärryksessä palvelijani Josephin kanssa ja että hän ottaisi vastaan palvelijani Josephin neuvon, ja tämä on ilmoittava hänelle avaimet, joiden avulla hän voi anoa ja saada ja tulla kruunatuksi samalla siunauksella ja kirkkaudella ja kunnialla ja pappeudella ja pappeuden lahjoilla, jotka kerran annettiin hänelle, joka oli palvelijani Oliver Cowdery,
 96. niin että palvelijani Hyrum todistaisi siitä, minkä minä olen ilmoittava hänelle, niin että hänen nimensä tullaan säilyttämään kunnioitetussa muistossa polvesta polveen, aina ja iankaikkisesti.
 97. Palvelijani William Law saakoon myös ne avaimet, joiden avulla hän voi anoa ja saada siunauksia, hän olkoon nöyrä edessäni ja ilman vilppiä, niin hän saa minun Henkeni, Puolustajan, joka ilmoittaa hänelle totuuden kaikesta ja antaa hänelle sillä hetkellä, mitä hänen on sanominen.
 98. Ja nämä merkit seuraavat häntä: hän parantaa sairaita, hän ajaa ulos riivaajia ja pelastuu niiden käsistä, jotka tahtovat antaa hänelle kuolettavaa myrkkyä,
 99. ja hänet johdatetaan polkuja, joilla myrkkykäärme ei voi pistää häntä kantapäähän ja ajatuksissaan ja aivoituksissaan hän on kohoava kuin kotkan siivin.
 100. Ja jos minä tahtoisin, että hän herättää kuolleita, älköön hän silloin vaietko.
 101. Sen tähden palvelijani William huutakoon suurella äänellä älköönkä säästäkö, iloiten ja riemuiten ja hoosiannahuudoin hänelle, joka istuu valtaistuimella iankaikkisesta iankaikkiseen, sanoo Herra, teidän Jumalanne.
 102. Katso, minä sanon teille: minulla on tehtävä palvelijaani Williamia ja palvelijaani Hyrumia, ja vain heitä, varten; ja palvelijani Joseph jääköön kotiin, sillä häntä tarvitaan. Muun ilmoitan teille tämän jälkeen. Tapahtukoon niin. Amen.
 103. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Jos palvelijani Sidney tahtoo palvella minua ja olla palvelijani Josephin neuvonantaja, niin hän nouskoon ja tulkoon ja hoitakoon kutsumuksensa viran ja nöyrtyköön edessäni.
 104. Ja jos hän tahtoo uhrata minulle otollisen uhrin ja tunnustuksen ja jäädä kansani luokse, niin katso, minä, Herra, teidän Jumalanne, parannan hänet, niin että hän tulee terveeksi, ja hän on jälleen korottava äänensä vuorilla ja puhuva minun edessäni.
 105. Hän tulkoon ja asettukoon perheineen asumaan palvelijani Josephin asunnon lähettyville.
 106. Ja kaikilla matkoillaan hän korottakoon äänensä kuin pasunan ääneksi ja kehottakoon maan asukkaita pakenemaan tulevaista vihaa.
 107. Hän olkoon palvelijani Josephin apuna, ja myös palvelijani William Law olkoon palvelijani Josephin apuna juhlallisen julistuksen laatimisessa maan kuninkaille, niin kuin minä aikaisemmin olen teitä käskenyt.
 108. Jos palvelijani Sidney tahtoo tehdä minun tahtoni, niin hän älköön siirtäkö perhettään maan itäosaan, vaan hän muuttakoon sen asuinpaikan, niin kuin olen sanonut.
 109. Katso, minä en tahdo, että hän etsii turvaa ja pakopaikkaa sen kaupungin, Nauvoon kaupungin, ulkopuolelta, jonka minä olen teille määrännyt.
 110. Totisesti minä sanon teille: Jos hän nyt kuulee minun ääntäni, hänen on käyvä hyvin. Tapahtukoon niin. Amen.
 111. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Palvelijani Amos Davies ostakoon osakkeita niiltä, jotka olen määrännyt rakentamaan majatalon, Nauvoon talon.
 112. Tämän hän tehköön, jos hän haluaa saada siinä osuuden, ja hän kuulkoon palvelijani Josephin neuvoa ja tehköön työtä omilla käsillään, että hän saavuttaisi ihmisten luottamuksen.
 113. Ja kun hän osoittaa olevansa uskollinen kaikessa, mitä hänelle uskotaan, myös vähässä, niin hänet pannaan paljon haltijaksi.
 114. Alentakoon hän siis itsensä, jotta hänet ylennettäisiin. Tapahtukoon niin. Amen.
 115. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Jos palvelijani Robert D. Foster tahtoo kuulla minun ääntäni, hän rakentakoon palvelijalleni Josephille talon sen sopimuksen mukaan, jonka hän on tehnyt hänen kanssaan, ja sitä mukaa kuin se on hänelle mahdollista.
 116. Ja hän tehköön parannuksen kaikesta mielettömyydestänsä ja pukeutukoon rakkauteen ja lakatkoon tekemästä pahaa ja pankoon pois kaikki kovat sanansa;
 117. ja myös ostakoon käteisellä osakkeita Nauvoon talon koorumilta itselleen ja jälkeläisilleen polvesta polveen;
 118. ja kuulkoon palvelijoideni Josephin ja Hyrumin ja William Law'n neuvoa ja niitä johtajia, jotka olen kutsunut laskemaan Siionin perustusta, niin hänen käy hyvin aina ja iankaikkisesti. Tapahtukoon niin. Amen.
 119. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Kukaan älköön ostako Nauvoon talon koorumilta osakkeita, ellei hän usko Mormonin Kirjaan eikä ilmoituksiin, jotka minä olen antanut teille, sanoo Herra, teidän Jumalanne;
 120. sillä mikä on enemmän tai vähemmän kuin tämä, se on pahasta, ja sitä seuraavat kiroukset siunausten sijasta, sanoo Herra, teidän Jumalanne. Tapahtukoon niin. Amen.
 121. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Nauvoon talon koorumi saakoon soveliaan korvauksen palkkana kaikesta työstä, jota se tekee Nauvoon talon rakentamiseksi, ja sen jäsenten palkka olkoon määrältään sellainen, kuin he keskenään sopivat.
 122. Ja jokainen, joka ostaa osakkeita, maksakoon tarpeen vaatiessa osuutensa heidän palkastansa heidän elatuksekseen, sanoo Herra, muussa tapauksessa heidän hyväkseen laskettakoon talon osakkeita heidän työstään. Tapahtukoon niin. Amen.
 123. Totisesti minä sanon teille: Nyt minä annan teille pappeuteeni kuuluvat virkamiehet, jotta te pitäisitte hallussanne sen avaimia, pappeuden, joka on Melkisedekin järjestyksen mukainen, joka on minun ainosyntyisen Poikani järjestyksen mukainen.
 124. Ensin minä annan teille Hyrum Smithin patriarkaksenne pitämään hallussaan sinetöimisen siunauksia minun kirkossani, lupauksen Pyhää Henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka, ettette lankeaisi huolimatta siitä kiusauksen hetkestä, joka saattaa teidät yllättää.
 125. Minä annan teille palvelijani Josephin koko kirkkoni johtavaksi vanhimmaksi ja kääntäjäksi, ilmoituksensaajaksi, näkijäksi ja profeetaksi.
 126. Minä annan hänelle neuvonantajiksi palvelijani Sidney Rigdonin ja palvelijani William Law'n, että nämä muodostaisivat koorumin ja ensimmäisen presidenttikunnan ilmoituksen saamiseksi koko kirkkoa varten.
 127. Minä annan teille palvelijani Brigham Youngin niiden kahdentoista muodostaman matkustavan neuvoston presidentiksi;
 128. niiden kahdentoista, joiden hallussa ovat avaimet valtakuntani valtuuden alkuunsaattamiseksi maan neljällä äärellä ja sen jälkeen sanani lähettämiseksi kaikille luoduille.
 129. He ovat Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith.
 130. David Pattenin minä olen ottanut tyköni; katso, kukaan ei ota häneltä hänen pappeuttaan, mutta totisesti minä sanon teille, että toinen voidaan määrätä samaan kutsumukseen.
 131. Ja vielä minä sanon teille: Minä annan teille korkean neuvoston Siionin kulmakiveksi,
 132. nimittäin: Samuel Bentin, Henry G. Sherwoodin, George W. Harrisin, Charles C. Richin, Thomas Groverin, Newel Knightin, David Dortin, Dunbar Wilsonin — Seymour Brunsonin minä olen ottanut tyköni, kukaan ei ota hänen pappeuttaan, mutta toinen voidaan määrätä samaan pappeuden tehtävään hänen sijaansa, ja totisesti minä sanon teille: palvelijani Aaron Johnson asetettakoon tähän kutsumukseen hänen sijaansa — David Fullmerin, Alpheus Cutlerin, William Huntingtonin.
 133. Ja vielä minä annan teille Don C. Smithin ylipappien koorumin johtajaksi,
 134. koorumin, jonka tehtäväksi on säädetty niiden valmistaminen, jotka määrätään paikallaan pysyviksi johtajiksi eli palvelijoiksi moniin hajallaan oleviin vaarnoihin;
 135. ja nämä voivat myös matkustaa, jos he haluavat, mutta mieluummin heidät tulisi asettaa paikallaan pysyviksi johtajiksi, tämä on heidän kutsumuksensa virka, sanoo Herra teidän Jumalanne.
 136. Minä annan hänelle Amasa Lymanin ja Noah Packardin neuvonantajiksi, että he voisivat toimia kirkkoni ylipappien koorumin johtokuntana, sanoo Herra.
 137. Ja vielä minä sanon teille: Minä annan teille John A. Hicksin, Samuel Williamsin ja Jesse Bakerin, ja nämä pappeuden edustajat toimikoot vanhinten koorumin johtokuntana, mikä koorumi on perustettu paikallaan pysyviä palvelijoita varten; he voivat kuitenkin matkustaa, mutta heidät on asetettu paikallaan pysyviksi palvelijoiksi kirkossani, sanoo Herra.
 138. Ja vielä minä annan teille Joseph Youngin, Josiah Butterfieldin, Daniel Milesin, Henry Herrimanin, Zera Pulsipherin, Levi Hancockin ja James Fosterin toimimaan seitsenkymmenten koorumin johtokuntana,
 139. mikä koorumi on perustettu matkustavia vanhimpia varten, todistamaan minun nimestäni kaikessa maailmassa, mihin ikinä matkustava korkea neuvosto, jonka apostolini muodostavat, lähettää heidät valmistamaan tietä minun eteeni.
 140. Ero tämän koorumin ja vanhinten koorumin välillä on siinä, että toisen tulee matkustaa jatkuvasti, mutta toisen tulee olla seurakuntien johdossa aikansa, toisella on johtovelvollisuus aika ajoin, toisella taas ei ole mitään johdossaolovelvollisuutta, sanoo Herra, teidän Jumalanne.
 141. Ja vielä minä sanon teille: Minä annan teille Vinson Knightin, Samuel H. Smithin ja Shadrach Roundyn, jos hän tahtoo ottaa sen vastaan, piispakunnaksi; selitys tästä piispakunnasta annetaan teille Opin ja Liittojen Kirjassa,
 142. ja vielä minä sanon teille: Samuel Rolfen ja hänen neuvonantajansa papeille, samoin kuin myös opettajien johtajan ja hänen neuvonantajansa, diakonien johtajan ja hänen neuvonantajansa sekä myös vaarnanjohtajan ja hänen neuvonantajansa.
 143. Nämä virat ja niiden avaimet minä olen antanut teille avuksi ja hallitsemiseen, palveluksen työhön ja pyhieni täydelliseksi tekemiseen.
 144. Ja käskyn minä annan teille, että teidän tulee täyttää kaikki nämä virat ja hyväksyä tai hyljätä yleiskonferenssissani kaikki ne nimet, jotka minä olen maininnut,
 145. ja että teidän tulee valmistaa tilat kaikille näille viroille minun huoneessani, kun te rakennatte sen minun nimelleni, sanoo Herra, teidän Jumalanne. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05