Opin ja Liittojen kirja

Luku 50


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, toukokuussa 1831. Profeetta kertoo, että jotkut läsnä olevista vanhimmista eivät ymmärtäneet maan päällä olevien eri henkien ilmenemisiä ja tämä ilmoitus annettiin vastaukseksi hänen erityiseen, tätä asiaa koskeneeseen kysymykseensä. Niin sanotut hengelliset ilmiöt olivat verrattain tavallisia jäsenten keskuudessa ja eräät näistä väittivät saavansa näkyjä ja ilmoituksia. Ks. History of the Church, osa 1, s. 170. — Vääriä henkiä, jotka eksyttävät maailmaa. — Keinoja niiden paljastamiseksi. — Näiden ja Herran Hengen ilmoitusten välillä on yhtä suuri ero kuin valon ja pimeyden välillä. — Eräiltä vanhimmista pyydetään erityistä palvelusta. — Luvataan suurempi tieto sitä mukaa kuin kansa kasvaa armossa ja totuudessa. — Herra on Hyvä Paimen ja Israelin kallio.
 1. Kuulkaa, oi te minun kirkkoni vanhimmat, ja kallistakaa korvanne elävän Jumalan äänelle, ja kuunnelkaa niitä viisauden sanoja, jotka teille annetaan sen mukaan, kuin olette anoneet ja keskenänne sopineet, kirkosta ja niistä hengistä jotka ovat lähteneet maailmaan.
 2. Katso, totisesti minä sanon teille, että on monia henkiä, jotka ovat vääriä henkiä ja jotka ovat lähteneet maan päälle eksyttämään maailmaa.
 3. Ja saatana on myös koettanut eksyttää teitä saadakseen teidät kukistetuksi.
 4. Katso, minä, Herra olen katsonut teitä ja nähnyt iljetyksiä siinä kirkossa, joka tunnustaa minun nimeäni.
 5. Mutta autuaat ovat ne, jotka ovat uskollisia ja pysyvät vahvoina elämässä ja kuolemassa, sillä he saavat periä iankaikkisen elämän.
 6. Mutta voi eksyttäjiä ja ulkokullattuja, sillä näin sanoo Herra: minä olen tuova heidät tuomiolle.
 7. Katso, totisesti minä sanon teille: Teidän keskuudessanne on ulkokullattuja, jotka ovat eksyttäneet muutamia. Tämä on antanut vastustajalle valtaa mutta katso, eksytetyt käännytetään takaisin.
 8. Mutta ulkokullatut paljastetaan ja hävitetään, joko elämässä tai kuolemassa, minun tahtoni mukaan, ja voi niitä, jotka on suljettu pois minun kirkostani, sillä heidät on maailma voittanut.
 9. Katsokoon sen tähden jokainen, tekeekö hän sellaista, mikä ei ole totista ja vanhurskasta minun edessäni.
 10. Ja tulkaa nyt, sanoo Herra Hengen kautta kirkkonsa vanhimmille, ja puhukaamme keskenämme, jotta te ymmärtäisitte.
 11. Puhukaamme toistemme kanssa, niin kuin ihminen puhuu toisen ihmisen kanssa, kasvoista kasvoihin.
 12. Kun ihminen puhuu, ihmiset ymmärtävät häntä, koska hän puhuu niin kuin ihminen; niin myös minä, Herra, olen puhuva teidän kanssanne, niin että voitte ymmärtää.
 13. Sen tähden minä, Herra, kysyn teiltä tätä: Mihin teidät asetettiin?
 14. Saarnaamaan minun evankeliumiani Hengen, Puolustajan, kautta, joka on lähetetty opettamaan totuutta.
 15. Ja otitteko sitten vastaan henkiä, joita te ette voineet ymmärtää, ja otitteko ne vastaan, niin kuin ne olisivat olleet Jumalasta; ja vanhurskautetaanko teidät tässä?
 16. Katsokaa, tähän kysymykseen teidän on itse vastattava, minä olen kuitenkin armahtavainen teitä kohtaan; joka on heikko teidän keskuudessanne, tehdään vastedes vahvaksi.
 17. Totisesti minä sanon teille: Saarnaako se, jonka minä olen asettanut ja lähettänyt saarnaamaan totuuden sanaa Puolustajan kautta totuuden Hengessä, sitä totuuden Hengen kautta vai muulla tavalla?
 18. Ja jos se tapahtuu jollakin muulla tavalla, niin se ei ole Jumalasta.
 19. Ja vielä, ottaako se, joka ottaa vastaan totuuden sanan, sen vastaan totuuden Hengen kautta vai muulla tavalla?
 20. Jos hän ottaa sen vastaan jollakin muulla tavalla, niin se ei ole Jumalasta.
 21. Miksi siis ette voi ymmärtää ja tietää, että se, joka ottaa vastaan sanan totuuden Hengen kautta, ottaa sen vastaan sellaisena, kuin totuuden Henki sen julistaa?
 22. Sen tähden sekä se, joka julistaa, että se, joka ottaa vastaan, ymmärtävät toisiansa, ja molemmat rakentuvat ja iloitsevat yhdessä.
 23. Ja se, mikä ei rakenna, ei ole Jumalasta, ja se on pimeyttä.
 24. Se, mikä on Jumalasta, on valkeus, ja se, joka ottaa vastaan valkeuden ja pysyy Jumalassa, saa lisää valkeutta, ja tämä valkeus kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka.
 25. Ja vielä, totisesti minä sanon teille ja minä sanon sen, jotta tietäisitte totuuden ja voisitte karkottaa pimeyden keskuudestanne.
 26. Se, joka on Jumalan asettama ja lähettämä, on määrätty olemaan suurin — siitä huolimatta, vaikka hän on vähäisin ja kaikkien palvelija.
 27. Sen tähden hänen on kaikki, sillä kaikki sekä taivaassa että maan päällä on hänelle alamaista, elämä ja valkeus, Henki ja voima, jotka on lähetetty Isän tahdosta, hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen kautta.
 28. Mutta kenelläkään ihmisellä ei ole kaikkea, ellei hän ole puhdistettu ja tahraton kaikesta synnistä.
 29. Ja jos te olette puhdistetut ja tahrattomat kaikesta synnistä: anokaa Jeesuksen nimessä mitä ikinä tahdotte, niin se tapahtuu.
 30. Mutta tietäkää tämä: Teille annetaan, mitä teidän on anominen, ja koska teidät on määrätty johtoon, henget ovat teille alamaiset.
 31. Sen tähden on tapahtuva, että jos te näette hengen ilmenemisen, jota ette voi ymmärtää, ettekä tunne sitä henkeä, anokaa Isältä Jeesuksen nimessä, ja jos hän ei anna teidän tuntea sitä henkeä, silloin te voitte tietää, että se ei ole Jumalasta.
 32. Ja se henki tullaan antamaan teidän valtaanne, ja teidän tulee julistaa suurella äänellä sitä henkeä vastaan, että se ei ole Jumalasta;
 33. ei lausumalla herjaavaa tuomiota, jotta teitä ei voitettaisi, ei myöskään kerskaten eikä iloiten, ettei se saisi teihin otetta.
 34. Se, joka saa Jumalalta, pitäköön sitä Jumalalta tulleena ja iloitkoon siitä, että Jumala on katsonut hänet arvolliseksi saamaan.
 35. Ja jos otatte vaarin kaikesta siitä ja teette kaiken, minkä olette saaneet ja tästedes tulette saamaan, Isä on antava teille valtakunnan ja voiman voittaa kaiken, mikä ei ole hänen säätämäänsä.
 36. Ja katso, totisesti minä sanon teille: Autuaita olette te, jotka nyt kuulette nämä sanani palvelijani suusta, sillä teidän syntinne ovat teille anteeksiannetut.
 37. Palvelijani Joseph Wakefield, johon minä olen mielistynyt, ja palvelijani Parley P. Pratt menkööt seurakuntiin ja vahvistakoot niitä kehotuksen sanalla;
 38. samoin palvelijani John Corrill ja kaikki ne palvelijani, jotka on asetettu tähän virkaan, ja he tehkööt työtä viinitarhassa, älköönkä kukaan estäkö heitä tekemästä sitä, minkä minä olen heille määrännyt;
 39. sen tähden palvelijani Edward Partridge ei ole oikeassa tässä asiassa; hän tehköön kuitenkin parannuksen, ja hänelle annetaan anteeksi.
 40. Katso, te olette pieniä lapsia, ettekä nyt voi sietää kaikkea; teidän tulee kasvaa armossa ja totuuden tuntemisessa.
 41. Älkää peljätkö, lapsukaiset, sillä te olette minun, ja minä olen voittanut maailman, ja te olette niitä, jotka Isäni on minulle antanut.
 42. Eikä kukaan niistä, jotka Isäni on minulle antanut, ole joutuva hukkaan.
 43. Ja Isä ja minä olemme yhtä. Minä olen Isässä ja Isä minussa, ja jos te olette ottaneet vastaan minut, te olette minussa ja minä teissä.
 44. Sen tähden minä olen teidän keskellänne, ja minä olen Hyvä Paimen ja Israelin kallio. Se, joka rakentaa tälle kalliolle ei koskaan sorru.
 45. Ja päivä tulee, jolloin te kuulette minun ääneni ja näette minut ja tiedätte, että minä olen.
 46. Valvokaa siis, että olisitte valmiit. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05