Opin ja Liittojen kirja

Luku 56


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, kesäkuussa 1831. Vanhin Ezra Thayre, joka oli määrätty matkustamaan vanhin Thomas H. Marshin kanssa palveluksen työssä, ei pystynyt aloittamaan lähetysmatkaansa viimeksi mainitun ollessa valmis, ja Herra vastasi profeetan tätä asiaa koskevaan kysymykseen antamalla tämän ilmoituksen. — Herra voi peruuttaa ja peruuttaakin yhtä hyvin kuin Hän antaa käskyn. — Ezra Thayrea nuhdellaan ylpeydestä ja itsekkyydestä. — Selah J. Griffin määrätään hänen sijaansa matkustamaan Thomas H. Marshin kanssa. — Lainrikkojia, sekä rikkaita että köyhiä, nuhdellaan. — Sellaisen parannuksen välttämättömyys, jonka ilmauksena on särjetty sydän ja murtunut mieli.
 1. Kuulkaa, oi te, jotka tunnustatte minun nimeni, sanoo Herra, teidän Jumalanne, sillä katso, minun vihani on syttynyt uppiniskaisia kohtaan, ja he tulevat tuntemaan minun käsivarteni ja minun kiivauteni kansoja kohtaan rangaistuksen ja vihan päivänä.
 2. Ja se, joka ei ota ristiään ja seuraa minua ja pidä minun käskyjäni, ei pelastu.
 3. Katso, minä, Herra, käsken, ja se, joka ei tottele, hävitetään soveliaaksi katsomanani aikana, kun minä olen käskenyt ja käsky on rikottu.
 4. Sen tähden minä, Herra, käsken ja peruutan, niin kuin hyväksi näen, ja kaikki tämä tulee uppiniskaisten vastattavaksi, sanoo Herra.
 5. Sen tähden minä peruutan käskyn, joka annettiin palvelijoilleni Thomas H. Marshille ja Ezra Thayrelle, ja annan uuden käskyn palvelijalleni Thomasille, että hänen on viipymättä lähdettävä Missourin maahan ja palvelijani Selah J. Griffin lähteköön myös hänen kanssaan.
 6. Sillä katso, minä peruutan palvelijoilleni Selah J. Griffinille ja Newel Knightille annetun käskyn Thompsonissa asuvan kansani niskuroimisen ja uppiniskaisuuden tähden.
 7. Sen tähden palvelijani Newel Knight jääköön heidän luoksensa, ja kaikki, jotka ovat murtuneita minun edessäni ja tahtovat lähteä, voivat lähteä ja hän johtaa heidät siihen maahan, jonka minä olen määrännyt.
 8. Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että palvelijani Ezra Thayren tulee tehdä parannus ylpeydestään ja itsekkyydestään ja totella aikaisempaa käskyä, jonka olen hänelle antanut ja joka koskee sitä paikkaa, missä hän asuu.
 9. Ja jos hän tekee näin, hänet määrätään vielä matkustamaan Missourin maahan, koska maata ei tulla jakamaan osiin;
 10. muuten hän saakoon ne rahat, jotka hän on maksanut, ja lähteköön siitä paikasta, ja hänet hävitetään pois minun kirkostani, sanoo Herra, Jumala Sebaot.
 11. Ja vaikka taivas ja maa katoavat, nämä sanat eivät katoa, vaan ne täyttyvät.
 12. Ja jos palvelijani Joseph Smith nuoremman on maksettava ne rahat, katso, minä Herra, olen maksava ne hänelle takaisin Missourin maassa, jotta ne, joilta hän saa rahaa, saisivat palkkansa tekojensa mukaan,
 13. sillä he tulevat saamaan perintöosansa maana, tekojensa mukaan.
 14. Katso, näin sanoo Herra kansalleen: Teillä on paljon tehtävää ja paljon aihetta parannuksen tekoon; sillä katso, teidän syntinne ovat tulleet minun eteeni, eikä niitä ole annettu anteeksi, koska te pyritte kulkemaan omien aivoitustenne mukaan,
 15. eivätkä sydämenne ole saaneet kylläänsä. Te ette myöskään ole kuuliaiset totuudelle, vaan olette mielistyneet vääryyteen.
 16. Voi teitä, te rikkaat, jotka ette tahdo antaa omaisuudestanne köyhille, sillä teidän rikkautenne tulevat jäytämään sieluanne, ja rangaistuksen ja tuomion ja vihan päivänä on valituksenne oleva: Ohi on elon aika, lopussa kesä, ja minun sieluni ei ole pelastettu!
 17. Voi teitä, te köyhät, joilla ei ole särjetty sydän, joilla ei ole murtunut mieli ja joiden vatsat eivät ole kylläiset ja joiden kädet eivät pysy erillään toisten omaisuudesta, joiden silmät ovat täynnä ahneutta ja jotka eivät tahdo tehdä työtä omin käsin.
 18. Mutta autuaita ovat köyhät, jotka ovat puhdassydämisiä, joilla on särjetty sydän ja murtunut mieli, sillä he saavat nähdä Jumalan valtakunnan tulevan voimassa ja suuressa kirkkaudessa heidän pelastuksekseen, sillä maan lihavuus on oleva heidän.
 19. Sillä katso, Herra tulee, ja hänen palkkansa on hänen kanssansa, ja hän maksaa kullekin, ja köyhät tulevat riemuitsemaan.
 20. Ja heidän jälkeläisensä tulevat perimään maan sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja nyt lopetan puheeni teille. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05